تصویر سفر مشترک حداد عادل و لنکرانی در هواپیما

ظهور۱۲ :عکس سفر حداد عادل و لنکرانی به شیراز

ظهور۱۲ :عکس سفر حداد عادل و لنکرانی به شیراز

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI