مجازات یک سال حبس برای برلوسکنی

واحد مرکزی خبر نوشت : دادگاه تجدید نظر میلان روز چهارشنبه حکم مجازات یک سال حبس برای سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا را به جرم تخلف مالیاتی و ممنوعیت وی را از احراز هر گونه شغل دولتی به مدت پنج سال، تایید کرد.

واحد مرکزی خبر نوشت : دادگاه تجدید نظر میلان روز چهارشنبه حکم مجازات یک سال حبس برای سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا را به جرم تخلف مالیاتی و ممنوعیت وی را از احراز هر گونه شغل دولتی به مدت پنج سال، تایید کرد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI