عکس های خانه شهید مطهری

مشهد – عکاس : جعفر کبوتری

مشهد – عکاس : جعفر کبوتری

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI