تیبا ۱۶ میلیون ، پراید ۱۴ میلیون + جدول قیمت خودروها

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران : خودروها پس از یک دوره جهش می رود تا اندکی ثبات را تجربه کند ثباتی که هرازچندگاهی افت و خیز هم دارد جدیدترین گزارشها به نقل از دنیای اقتصاد گویای کاهش ناچیز قیمتی در برخی خودرو هاست.

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران : خودروها پس از یک دوره جهش می رود تا اندکی ثبات را تجربه کند ثباتی که هرازچندگاهی افت و خیز هم دارد جدیدترین گزارشها به نقل از دنیای اقتصاد گویای کاهش ناچیز قیمتی در برخی خودرو هاست.

۷ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI