شهاب گردان در هیات سینه زنی + عکس

۲۸ آبان ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

بسم الله الرحمن الرحیم
” جنگ نرم ”
همه کسانی که خرد ورزانه / قبل ازاین / بگونه ای درجمهوری اسلامی ایران چه درزمان حضرت امام خمینی روحی له الفداء وچه درزمان حضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی حضوری مؤثروفعال درانقلاب اسلامی ایران داشته وبا سیاست جنگ وجهاد درراه خدا آشنائی دارند وازدورونزدیک دستی برآتش داشته وباصطلاح استخوانی دراین نظام خورد کرده اند / میدانند که وقتی گفته می شود ” جنگ نرم ” یعنی چه .؟
در واقع ” جنگ نرم ” یعنی دوست ودشمن نه دیگربا سلاح های معمول آتشین جنگی درجبهه ها / بلکه با اسلحه زبان وقلم ودرکنج خانه ها وتنها با یک دستگاه کامپیوترویا ابزارهای دیگررسانه ای / هرکدام سعی میکنند دیگری را ازصحنه سیاست خارج وخود جای اوقرارگیرند ویا جایگاهی را درنظام مقدس تصاحب کنند / خواه حق باشند خواه باطال !!!
این را هم همه ما میدانیم که سالها است درجمهوری اسلامی ایران افراد یا گروه هائی وابسته به غرب وجود دارند که درفتنه های متعددی مثل فتنه قتلهای زنجیره ای درسال ۷۷ زمان دولت اصلاحات / فتنه کوی دانشگاه درسال ۷۸ زمان دولت اصلاحات / فتنه تحصن مجلس شورای اسلامی وتهدید تحصن دولت اعم ازاعضای کابینه واستانداران ومعاونین مربوطه درسال ۸۲ زمان دولت اصلاحات / قرائتهای دیگری ازقرآن واسلام منافقان درزمان دولت اصلاحات / ویا فتنه بزرگ سال ۸۸ که همین بزرگواران نقش آفرینی کردند و۸ ماه متوالی پایتخت جمهوری اسلامی را به آتش وخون کشیدند وعاقبت هم با اهانت به حضرت اباعبد الله الحسین (ع) خباثت خود را درروزعاشورای سال ۱۳۸۸به اوج خود رساندند !!.
این افراد غرب زده معلوم الحال ووابسته به ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) دراصل همان عوامل اصلاح طلب ومشارکتی هستند که به اضافه آیة الله هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان ودوستان ایشان تا کنون بارها برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشیده ومی کوشند / تا با همین ” جنگ نرم ” ولایت فقیه را ضعیف ونظام مقدس را سرنگون وساقط کنند / که الحمد لله رب العالمین وبحول قوه اللهی تا کنون هربارباهوشیاری ملت شریف ایران اسلامی ودستهای غیبی امام زمان به نحوی خونسا وفتنه شیطانی آنان باطل گردیده است .
اکنون باردیگر/ این گروه غرب گرای فتنه گروتکنوکراتهای پیرامون آیةالله هاشمی رفسنجانی که متاسفانه گاهاً دررده هائی ازنظام هم نفوذ مؤثری برای خود دست وپا کرده اند / درپی آنند که همان فتنه های قبلی خود را برای تضعیف ولی فقیه وساقط کردن نظام مقدسی که ثمره خون شهدای اسلام است وتا کنون ازاثرخون شهدا به این مرحله رسیده است / فتنه بزرگتری را به نفع غرب به اجراء گذارند .
گروه دیگر/ گروه های مؤمن به انقلاب واسلام خواه وپایبند به منویات وارزشهای به دست آمده حدود ۵۰ سال ازشروع نهضت امام خمینی روحی له الفداء ازسال ۱۳۴۳ تا کنون می باشند که درظل رهبری های خردمندانه هردوبزرگوار/ یعنی امام خمینی روحی له الفدآء وحضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی تحت عنوان نیروهای انقلابی ” حزب الله ” محکم واستوارایستاده اند واینها نیزدرراستای روش ومنش شهدای ۵۰ سال گذشته انقلاب / نقش خود را به نفع انقلاب واسلام وقرآن ایفا میکنند .
این دوگروه هرچند در۵۰ سال گذشته ماهیت خود را بخوبی نشان داده اند وبقول حضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی ریزشها ورویشهائی داشته اند / لیکن همیشه بعنوان دوگروه ظالم ومظلوم با ” جنگ نرم ” (مورد نظر) که سخت ترازجنگ متعارف میدانی است فعال بوده ودست آویزهائی راهم برا ساس اعتقادات شخصی ویا گروهی خویش دنبال نموده ومیکنند .
اکنون بسیارروشن ومبرهن است که ازیک طرف به رهبری هاشمی رفسنجانی و( آقا زاده های ) بی خرد وبی درد وبرادران خاتمی بعنوان افرادی دنیا دوست ، دنیا پرست واشرافی گرا وقدرت طلب ووابسته به غرب ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) ازهروسیله ی صحیح ونا صحیحی برای رسیدن به مطامع دنیائی خود بعنوان گروه ” ظالم ” بهره میبرند وازهیچ دروغ وتهمت وافتراء وفتنه گری وفتنه انگیزی وغارتگری بیت المال مسلمین فروگزارنبوده ونیستند .
دربرابرآنان ” حزب الله ” متشکل ازنیروهای مخلص انقلابی ومسلمان ضد غرب ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) که آنها نیزازهیچ وصیله وراه صحیحی اعم ازبرگزاری مجالس دعاها ، زیارات ، مجالس مربوط به اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام ، هیآت مذهبی سینه زنی ، زنجیرزنی ، روضه خوانی وشرکت دربسیج ۲۰ ملیونی وحرکت های خود جوشی مانند ۹ دی ونهایتا اگرروزی لازم باشد جان برکف دراختیارامام ومولای خویش حضزت امام خامنه ای حفظه الله تعالی با تمام توان چون راست قامتان تاریخ می ایستند وبا نثارخون خود نقش آفرینی میکنند .
آنچه که امروزحائزاهمیت است نقش خواص ونخبگان جامعه است که باید دراین ” جنگ نرم ” وجدال ظالم ومظلوم تکلیف خود را هرچه سریع ترروشن کنند که درکدام صف قرارگرفته اند .
متاسفانه درفتنه بزرگ سال ۸۸ نخبگان وخواص که اکثرآنان ازنمایندگان ولی فقیه بودند ونان ولایت را می خوردند بجزچند نفرانگشت شمارموضع خود را آشکارنکردند وسکوت اختیارکردند وبعضاً ناخواسته با سکوت خود به صف منافقان کمک وصف ولایت وامامت را بی یاروبی پناه گذاشتند !!!
ما اینک به همه نخبگان وخواص عزیزوبزرگوارسراسرکشورمخصوصا ائمه محترم جمعه که تریبون نمازهای جمعه را دراختیاردارند اعلام میکنیم دراین ” جنگ نرم ” موضع خود را روشن کنند .
اگرنمی خواهند باردیگرسکوتشان علیه اسلام وقرآن وانقلاب ومسلمین نوشته شود هرچه زودترتکلیف خود را روشن کنند .
اکنون برای همگان روشن است که تمام فتنه ها وفتنه گریها زیرسرآقای هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان فتنه گروغرب گرای اوست ودیگران بازیچه دست آنها هستند .
برای نخبگان وخواص جامعه بسیارساده انگاری وبی بصیرتی است که با عقل وخرد خود این مهم را درک نکرده باشند .
تا کنون همه فتنه های پیشین ازاطاق فکرآقای هاشمی رفسنجانی وفرزندانش ودیگر ( آقا زاده ها ) علیه نظام وولی فقیه صادرگردیده است / حالا که شورای نگهبان قانون اساسی هم ایشان را رد صلاحیت کرده است که بهانه خوبی برای عقده گشائی اوفراهم گردیده است .
همانگونه که فریب کاری بداست فریب خوردن هم بداست .
شاید اگرجمع کثیری ازدشمنان اباعبدالله الحسین (ع) که درروزعاشورای سال ۶۱ هجری فریب بنی امیه را خورده وبا حسین (ع) جنگیدند اگرمواظب بودند وفریب نمی خورده اوضاع کربلا بگونه ای دیگررقم می خورد واینهمه بلاها براهل بیت عصمت وطهارت وارد نمی شد .
بزرگان وبزرگواران نخبه وخواص جامعه انشاءلله با بصیرتی عالمانه وحکیمانه باید مواظب خود باشند / فریب فتنه گران را نخورند تا درصف حق قرارگیرند .
امروزهیچ بهانه ای برای شناخت راه حق وباطل وجود ندارد دریک طرف آیةالله هاشمی رفسنجانی وفتنه گران دنیا دوست ودنیا پرست فتنه بزرگ سال ۸۸ بعنوان ظالمین درپناه امریکا ، انگلیس واسرائیل ودرطرف دیگرامام ورهبری خردمند ومظلوم وسید بزرگواری که تا کنون حقانیت خود را دراداره کشورامام زمان ثابت کرده است .
زمان ، زمان امتحان بزرگ است / یا انتخاب راه خدا وآخرت جوئی ومبارزه درراه فضیلت تا پای جان که حسین (ع) به ما آموخته است / ویا راه شیطان ودنیا دوستی ودنیا پرستی وذلت وعاقبت خود را مانند یزید ویزیدیان خراب کردن است ؟؟!!
( امام خمینی روحی له الفداء میفرمایند اگرمیخواهید کشورتان آسیب نبیند پشتیبان ولی فقیه تان باشید )

ضمناً ما خاندان وفرزندان ونوادگان حضرت امام خمینی روحی له الفداء را نصیحت میکنیم که دست ازمسیرودوستی با فتنه گران برداشته وراه حقیقی پدررا دنبال فرمایند که ملت شریف ایران اسلامی آنان را به لحاظ نسبت به حضرت امام خمینی روحی له الفداء خیلی دوست میدارند / ولی باید این راهم بدانند که هیچ کس وهیچ چیز برای ملت شریف ایران اسلامی / عزیزترازاسلام ناب محمدی وولی فقیه زمان نیست وبا هرکس که بخواهد با اسلام ناب وولی فقیه زمان برخورد کند ، برخورد خواهند کرد
عبد الله زاده
****************
شبکه بی بی سی فارسی
ازقول / آیت الله سید محمد خامنه ای برادربزرگ امام خامنه ای / نقل می کند
آیةالله هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای توطئه امریکا علیه نظام است

به نقل از ۵۹۸ کیهان
: نیک آهنگ‌کوثر : دوست قدیمی مهدی هاشمی می‌گوید وی درصدد ارتباط با وزارت خزانه‌داری آمریکا و افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود. تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ مهدی هاشمی بهرمانی پسر آیةالله هاشمی رفسنجانی با سردبیر خودنویس [کوثر] طولانی نبود، اما مفهومش سنگین بود.
مهدی هاشمی به سردبیر خودنویس پیشنهاد کرد که با افرادی در« وزارت خزانه‌داری » امریکا درتماس باشد وبرای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تلاش کند .

معتقدیم : ارتباط ایران اسلامی با کشورهائی که نماد همجنس بازی هستند و مثل امریکا که رئیس جمهورش باید سگباز باشد تا بتواند به کاخ سفید راه یابد و بقول حضرت امام خمینی روحی له الفداء شیطان بزرگ و ابرجنایتکار تاریخ است برای کشور عزیز ما ارمغانی جزبی آبروئی وبد نامی چیز دیگری نخواهد داشت !!!

والسلام علی من اتبع الهدی

KHAMENEI