شهاب گردان در هیات سینه زنی + عکس

۲۸ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI