خانواده ندا آقا سلطان خارج میشوند

خروج خانواده ندا آقا سلطان از ایران به گزارش ۵۹۸ به نقل از البرز، شنیده شده است خانواده آقاسلطان در حال آماده شدن برای خروج از کشور هستند. هدی آقاسلطان اخیرا در پی فروش ملک مسکونی خانواده بوده است.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/55339v493o6vonn6r94o.jpg

خروج خانواده ندا آقا سلطان از ایران

به گزارش ۵۹۸ به نقل از البرز، شنیده شده است خانواده آقاسلطان در حال آماده شدن برای خروج از کشور هستند. هدی آقاسلطان اخیرا در پی فروش ملک مسکونی خانواده بوده است.

۳ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI