جای چاقو روی گلوی طلبه ناهی از منکر

… … خدا حفظش کنه ، انشالله

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/30481740-1451892.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/3959_310.jpg

خدا حفظش کنه ، انشالله

۳ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI