مراسم اعدام عامل جنایت پل مدیریت

با حضور نماینده دادستان تهران و عوامل اجرای احکام نیروهای انتظامی و امنیتی و در حضور جمع کثیری از مردم، فردی به نام کوشا، عامل جنایت پل مدیریت در محل ارتکاب این جنایت به دار مجازات آویخته شد.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/24339_389.jpg

با حضور نماینده دادستان تهران و عوامل اجرای احکام نیروهای انتظامی و امنیتی و در حضور جمع کثیری از مردم، فردی به نام کوشا، عامل جنایت پل مدیریت در محل ارتکاب این جنایت به دار مجازات آویخته شد.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/24340_177.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/24341_908.jpg

۳ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI