سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل ۹۰

عکس: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل …

عکس: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

۱ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI