چرا امام مهدی(عج) تا کنون ظهور نکرده است ؟

براي ارايه ي پاسخي جامع به اين پرسش بخشي ازکتاب «رهبری برفرازقرون» (۱)را نقل مي کنيم: وقتي آن حضرت خود را براي يک دگرگوني اجتماعي آماده ساخته چه چيز مانع شده است که در دوره ي غيبت صغري يا سال هاي پس ازآن به ميدان بيايد و غيبت طولاني نسازد ؛ با توجه به اين […]

براي ارايه ي پاسخي جامع به اين پرسش بخشي ازکتاب «رهبری برفرازقرون» (۱)را نقل مي کنيم:
وقتي آن حضرت خود را براي يک دگرگوني اجتماعي آماده ساخته چه چيز مانع شده است که در دوره ي غيبت صغري يا سال هاي پس ازآن به ميدان بيايد و غيبت طولاني نسازد ؛ با توجه به اين که درآن زمان ، زمينه و شرايط کارهاي اجتماعي واصلاحي بسيارآسان بوده است؟

آن حضرت به واسطه ي رابطه ي مستقيمي که بر اثر برنامه ريزي هاي خاص در زمان غيبت صغري با مردم داشت ، اين امکان را يافته بود که ياران خود را گرد آورد و با قدرت ، کار خود را شروع کند. قدرت هاي حاکم آن زمان نيز به اين مرتبه از توان و نيروي دهشتناک که انسان امروزه بر اثر پيشرفت علم و صنعت به آن دست يافته است ، نرسيده بود.
جواب اين است که هرکاري براي تغييرساختار جامعه به وقوع پيوندد ؛ موفقيت آن بستگي به يک سلسله شرايط و زمينه هاي خارجي دارد و تا همه آن شرايط کاملاً تحقق نيابد امکان رسيدن به هدف وجود ندارد.

البته آن تغييرات اجتماعي که سرچشمه اي الهي دادازنظرپيام،ربطي به عواملي خارجي(مانندوضعيت سياسي- اجتماعي جامعه، واقعيت هاي بين المللي، توانايي هاي مردم و…)ندارد؛ زيراپيامي که زيربناي اين تغييرات است، الهي وآسماني است وشرايط خارجي درآن مؤثرنيست ولي ازجنبه ي اجرايي به شرايط بيروني متکي است وموفقيت وزمان انجام آن بستگي به آن داردودرست به همين جهت بوده است که آسمان درانتظارماند تا پنج قرن ازجاهليت بگذرد وآن وقت آخرين پيام خودرابه واسطه ي حضرت محمد(صلي الله عليه وآله)فرستاد؛ وباآن که جهان دردوران فترت نيازشديدبه پيامبرداشت ولي به خاطروابستگي اجرايي به شرايط خارجي درآن تأخيرشد.برخي ازعوامل خارجي که اجراي اصلاحات به آن نيازداردعبارت است ازفضاي مناسب وجوعمومي براي تغييرات مورد نظر و برخي جزييات است که جنبش انقلابي درپيچ وخم – هاي باريک آن رامي طلبد.

براي نمونه، انقلابي که «لنين»در روسيه باموفقيت رهبري کرد به عامل مهمي مانند جنگ جهاني اول وسست شدن پايه ي امپراطوري تزار وابسته بود که در ايجاد فضاي مناسب براي انقلات سهم بسزايي داشت وعوامل جزيي و محدود ديگري نيز درآن مؤثر بود مانند اين که «لنين»توانست به سلامت وارد روسيه شود و انقلاب را رهبري کندکه اگرهرحادثه اي باعث تأخير ورود او شده بود؛ احتمال داشت انقلاب نتواندبه اين سرعت حاکم شود.

آري ، سنت تغيير ناپذير الهي بر اين است که اجر او ايجاد تغييرات اصلاحي بستگي به عوامل خارجي ، فضاي مناسب وجو عمومي داشته باشد و به همين جهت بوده است که اسلام پس از يک دوره طولاني و پس از چندين قرن ، ظهورکرد.

پس با اين که خداي بزرگ ، توانايي دارد همه مشکلات وسختي ها را براي پيام رساني هاي آسماني ، هموار و به وسيله ي اعجاز فضاي مناسب ايجادکند ، اين روش را انتخاب نکرده است ؛ زيرا امتحان و ابتلا و رنجي که مايه ي تکامل انسان مي شود در صورتي تحقق مي يابدکه تحولات ، طبيعي و مطابق با شرايط خارجي باشد.البته اين مانع نيست که خداوند در برخي جزييات دخالت کند ، جزيياتي که در اصل فضاي مناسب مؤثر نيست ولي گاهي براي ايجاد تحرک لازم است ؛ مانندکمک ها و توجهات غيبي که خداوند در لحظه هاي حساس و بسيار دشوار به اولياي خود مي کند ؛ چنان که ، آتش نمرود براي ابراهيم گلستان مي شود و دست آن يهودي پيمان شکن که شمشير بر روي پيامبر(صلي الله عليه وآله)کشيد ازحرکت مي افتد و يا تند باد شديدي که چادرهاي کافران ومشرکان رازماني ه درجنگ خندق ،مدينه رامحاصره داشتندازريشه درمي آوردوترس ووحشت رادردل هاي آنان مي افکند.

ولي همه اين ها ازجزييات فراتر نمي رود و در زماني که زمينه و شرايط براي اصلاحات عمومي کاملاً آماده است کمک هاي فوريتي ، صورت طبيعي به خود مي گيرد و با واقعيت هاي خارجي مطابقت مي کند.

ما واقعيت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)را با اين ديد بررسي مي کنيم تا دريابيم که انقلاب او از نظر اجرا همانند همه انقلاب ها به زمينه هاي عيني وخارجي بستگي دارد و بايستي فضاي مناسب موجود باشد. از اين رو طبيعي است که منتظرآن شرايط باشيم. همه مي دانندکه حضرت مهدي(عج) کارش محدود به يک منطقه و يک بخش ازجهان است و بايستي همه بشريت را از تاريکي ستم به روشنايي عدل ، رهنمون گردد . براي اجراي چنين تحول بزرگي تنها وجود داشت . پس از اين تحول بزرگ ، فضاي مناسب جهاني مي طلبد که همه ي زمينه هاي خارجي لازم براي انقلاب عمومي وآن وجود داشته باشد.

عامل اساسي در ايجاد اين فضاي مناسب و پذيرش پيام جديد عدالت ازطرف مردم همانا احساس پوکي و پوچي است که انسان متمدن آن روز خواهدکرد و منشأ اين احساس ، تجربه هاي مختلف بشري از تمدن است؛ تمدني که جنبه هاي منفي آن پشت او را خم مي کند و به آنجا مي رسد که مي فهمد شديداً نياز به کمک دارد واز عمق جان ، توجه خود را به عالم غيب يا منبعي مجهول ، معطوف مي دارد.

امّا از نظر پيشرفت هاي مادي مي توانيم بگوييم درآينده شرايط براي رساندن پيام به جهانيان بهتر ازگذشته است ؛ زيرا بخش هاي مختلف دنيا به هم نزديک مي شوند ، مردم مي توانند با هم ارتباط برقرارکنند و وسايلي که يک سازمان مرکزي براي آگاه سازي ملت ها ازرسالت جديد بدان نياز دارد، دردسترس مي باشد.

امّا اين که هر چه بيشتردر ظهورآن حضرت تأخير بيفتد ، ابزار وآلات جنگي پيشرفته ترخواهد شد، درست است ولي ابزار و آلات مادي براي کساني که روحيه ي خود را باخته اند و از درون پيوسيده اند به چه کار مي آيد ؟ چه بسا در طول تاريخ که کاخ يک تمدن بزرگ با اولين تلنگر فرو ريخته است چرا ؟ براي اين که چنين بنايي در واقع از قبل فرو ريخته بوده است و هيچ گونه پشتوانه وتکيه گاهي نداشته است.

پي نوشت :

۱٫ ترجمه ي کتاب«البحث حول المهدي»، شهيدسيدمحمدباقرصدر.

گردآوری : ظهور۱۲

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI