اخراج مجری بی حجاب از مراسم ملی لیبی

به نقل از العالم، “مصطفی عبدالجلیل” قبل از آغاز سخنرانی مراسم تحویل قدرت به شورای ملی گفت: ما به آزادی های فردی ایمان داریم و برای گسترش و تعمیق آن تلاش می کنیم .. ولی ما مسلمان هستیم و به ارزشهای خود پایبندیم؛ همگان باید این مسأله را بفهمند. پس از اخراج این مجری بی […]

به نقل از العالم، “مصطفی عبدالجلیل” قبل از آغاز سخنرانی مراسم تحویل قدرت به شورای ملی گفت: ما به آزادی های فردی ایمان داریم و برای گسترش و تعمیق آن تلاش می کنیم .. ولی ما مسلمان هستیم و به ارزشهای خود پایبندیم؛ همگان باید این مسأله را بفهمند.

پس از اخراج این مجری بی حجاب، یکی از اعضای شورای ملی انتقالی، اجرای این مراسم را برعهده گرفت.
۲۱ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI