زمان بازی فینال صادق گودرزی مقابل حریف آمریكایی

صادق گودرزی امشب ساعت ۱۱٫۲۰ به اعلام سایت رسمی مسابقات و ۱۱٫۳۰ دقیقه به اعلام شبكه ورزش روی تشك خواهد رفت …

صادق گودرزی امشب ساعت ۱۱٫۲۰ به اعلام سایت رسمی مسابقات و ۱۱٫۳۰ دقیقه به اعلام شبكه ورزش روی تشك خواهد رفت …

۲۰ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI