تصاویر مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ علوم‌ انتظامی

عکس:حضورفرمانده‌کل قوا در دانشگاه‌علوم‌انتظامی

عکس:حضورفرمانده‌کل قوا در دانشگاه‌علوم‌انتظامی

۲۹ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI