واکنش دولت مردان کویت به اعتصاب هاي اخير

موضع كويت در قبال اعتصاب هاي اخير هيات وزيران كويت با ابراز تاسف نسبت به اعتصاب هاي اخير در برخي ادارات اين كشور از آن به عنوان اقدامي براي لطمه زدن به خدمات رساني به مردم و تلاش برخي كاركنان دستگاه هاي حكومتي بمنظور اعمال فشار به دولت با هدف تحقق خواسته هاي خود و […]

موضع كويت در قبال اعتصاب هاي اخير

هيات وزيران كويت با ابراز تاسف نسبت به اعتصاب هاي اخير در برخي ادارات اين كشور از آن به عنوان اقدامي براي لطمه زدن به خدمات رساني به مردم و تلاش برخي كاركنان دستگاه هاي حكومتي بمنظور اعمال فشار به دولت با هدف تحقق خواسته هاي خود و گرفتن امتياز ياد كرد.


به گزارش ايرنا،در اين راستا ‘محمد البصيري’ وزير نفت و وزير مشاور در امور مجلس كويت روز دوشنبه طيبيانيه اي در اين باره تاكيد كرد : هيات وزيران وجاهت برخي پيشنهادهاي ارايه شده به بعضي دستگاه هاي دولتي را درك مي كند و در اين راستا از هيچ كوششي براي برآورده ساختن آنها به منظور رعايت عدل و انصاف و قدرداني از تلاش هاي برجسته و خالصانه كاركنان در راه خدمت به كشور و شهروندان در مراكز مختلف دريغ نخواهد كرد.
وي همچين خاطرنشان كرد كه هيات وزيران با احساس مسئوليت و پايبندي به قانون و مصالح ملي، مخالفت خود را با كليه ابزارهاي اعتصاب و خودداري از انجام كار و تلاش در جهت ضربه زدن به مصالح عالي كشور و شهروندان به جاي روي آوردن به روش هاي آگاهانه در چارچوب قانون و مصالح ملي اعلام مي دارد.
اين بيانيه در حالي است كه كويت از روز يكشنبه موجي از اعتصاب در برخي ادارات و مراكز دولتي و بخش هاي مختلف از جمله مراكز نفتي، بهداشتي و خدماتي بوده است.
اعتصاب كنندگان خواستار افزايش حقوق و دستمزد و بهبود وضعيت معيشتي خود هستند.

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI