فیس بوک توانست رضاشاه نتوانست + عکس های دختران بی حجاب

به نوشته ظهور۱۲ » بر اساس نظریه مدیریت اضطراب گادیکانست زمانی که فردی عضو یک جامعه جدید می شود به صورت ناخودآگاه اضطرابی به او دست می دهد و فرد برای غلبه بر این اضطراب از سبک زندگی سایر اعضای جامعه جدید الگو می گیرد و سبک زندگی خود را با سبک زندگی آنها تطبیق […]

به نوشته ظهور۱۲ » بر اساس نظریه مدیریت اضطراب گادیکانست زمانی که فردی عضو یک جامعه جدید می شود به صورت ناخودآگاه اضطرابی به او دست می دهد و فرد برای غلبه بر این اضطراب از سبک زندگی سایر اعضای جامعه جدید الگو می گیرد و سبک زندگی خود را با سبک زندگی آنها تطبیق می دهد تا بر اضطراب خود غلبه کند.

آخرین نظر سنجی انجام شده در خصوص شبکه های اجتماعی اینترنتی بیانگر این است که حدود ۲۰ درصد خانمها و ۱۰ درصد آقایان اذعان کرده اند که سبک پوشش آنها از مشاهده تصاویر مربوط به پوشش دیگر اعضای شبکه های اجتماعی اینترنتی متاثر بوده است.

(پوزش مارا بابت پخش این تصاویر بپزیرید)

۱۶ تیر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI