۱۴ دعا با یک استجابت

۱ـ اللهم ادخل علي اهل القبور السرور دنيا مثل قبر بزرگي است كه مردگان آن ، نسل هاي بي شماري از فرزندان آدم و حوايند(ع )، با آرزوهاي كوچك و بزرگي كه به گور برده اند. خدايا! ما وارثان ماتم زده اهل قبور را با نويد برآورده شدن آسماني ترين آرزوي آدم خاكي ـ كه […]

۱ـ اللهم ادخل علي اهل القبور السرور

دنيا مثل قبر بزرگي است كه مردگان آن ، نسل هاي بي شماري از فرزندان آدم و حوايند(ع )، با آرزوهاي كوچك و بزرگي كه به گور برده اند.

خدايا! ما وارثان ماتم زده اهل قبور را با نويد برآورده شدن آسماني ترين آرزوي آدم خاكي ـ كه سينه هايمان را سخت مي فشارد ـ شاد و مسرور فرما!

خدايا! زمين ـ اين قبرستان مرده آرزوهاي فرزندان آدم ـ را با قدوم احياگر آن كس كه آمدنش را وعده فرموده اي ، زنده و اهل آن را سرزنده گردان !

خدايا! سال هاست ، دنيا دوستي و آرزوهاي پست و كوچك دنيوي ، دل هاي ما را كه روزگاري قدمگاه تو بوده اند، ميرانده است ؛ و ما امروز مردگاني هستيم كه به زندگي در قبور متحركمان خو كرده ايم . آرزوي ، زيارت وجه زيباي خودت را، شورآفرين قلب هايمان كن !

خدايا! زبانم لال ، اگر روزي آرزوي ديدن و پابوسي امامم را به گور بردم ، منت گذار و لحظه اي او را بر مزارم عبور ده ! تا به بويش ز لحد رقص كنان برخيزم .

۲ـ اللهم اغن كل فقير

خدايا! هر چه مال اندوزي مي كنيم فقيرتر مي شويم و هر چه به دنبال خواسته هايمان مي رويم ، بي نياز نمي شويم . ما را به نياز حقيقي مان برسان و در آغوش او از همه چيز بي نيازمان كن !

خدايا! دينت را كه بازيچه زبان ما بندگان هوس گرديده و در اين بازي ، رنگ و بوي حقيقي اش را از دست داده ، با ظهور تجديد كننده شريعتت ، غناي دوباره بخش !

خدايا! ما را كه بدون او هيچ نداريم به او كه همه چيزمان است برسان !

خدايا! او را كه در دولت كريمه اش هيچ فقيري نخواهد ماند، بر زمين حاكم گردان !

۳ـ اللهم اشبع كل جائع

خدايا! بي قراران زيارت آن طاووس زيباي اهل جنت را، سيراب از تماشاي قامت رعنايش كن !

خدايا! ما را از دنياطلبي سير كن تا اشتهايي جز تماشاي او كه وجه زيباي توست در دل نپرورانيم .

خدايا! تا كي شاهد آن باشيم كه انسان ها ـ به ظلم ـ از گرسنگي جان مي دهند؟ اين همه گرسنه را كس نمي تواند سير كند، مگر او كه وعده داده اي در سايه حكومتش هيچ كس گرسنه سر به بالين نگذارد.

به تمناي چشم گرسنگان ، حكومتش را در زمين برقرار گردان !

۴ـ اللهم اكس كل عريان

خدايا! بر قامت دين ، لباس سر بلندي ، بر قامت ولايت لباس حكومت ، بر قامت اوليائت لباس عزت ، بر قامت دشمنانت لباس ذلت ، بر قامت زمين لباس حيات و بر اندام دل آراي يوسف زهرا(ع ) لباس ظهور بپوشان !

خدايا! قلب ما را پيش از آنكه در سرماي غيبت ، منجمد شود، در گرماي آغوش او پناه ده !

۵ـ اللهم افض دين كل مدين

خدايا! با دستان او كه كليد گنجينه هاي زمين و آسمانت را به او سپرده اي ، دين تمام دينداران را بپرداز!

خدايا! بودنمان را مديون حجتت هستيم . توفيق ده تا با فدا كردن هستي مان در ركاب او، ذره اي از اين دين را ادا كنيم !

خدايا! مديون تمام نعمات توايم و براي هر نعمتي ، بي نهايت ، شكر بدهكاريم . با چه رويي از تو بخواهيم كه نعمتت را بر ما تمام كني ـ يعني ولي ما را به ما برساني ـ مگر اينكه بگوييم فقط اوست كه مي تواند شانه ما را از زير بار اين همه دين ، خالي كند.پس نعمتت را بر ما تمام كن !

۶ـ اللهم فرج عن كل مكروب

خدايا! هيچ گرهي نيست كه جز با دست هاي او باز شود و هيچ گرهي نيست كه با دست هاي او باز نشود.

با ظهور او گره از كار عالم بگشا!

خدايا! تنها گرفتاري و غم و اندوهمان را غيبت او قرار ده تا تنها حاجتمان فرج او باشد.

خدايا! هيچ گرهي در كار او نيست ، مگر اينكه با دست هاي ما بسته شده است . ما را با توفيق طاعت و كسب رضايت خودت ، موفق به گشودن گرهي كن كه با دست خود بسته ايم !

خدايا! او را كه از بي صاحبي ما، اندوه مي خورد، با تحقق حكومتش و سروري بر ما، خشنود گردان !

۷ـ اللهم رد كل غريب

خدايا! ما را كه از دامن پاك او گريخته ايم و آواره برهوت هواهاي نفساني شده ايم ، دوباره به وطنمان كه آغوش اوست برگردان !

خدايا! او را كه از ما رنجيده و غريبانه از شهر ما رخت بربسته و در جايي كه ما نمي دانيم ، منزل گزيده است ، دوباره به ديار ما شرمندگان ظلم خويش ، باز گردان !

خدايا! اين آرزوي قلبي او را كه آرزوي ما نيز هست ، يعني پاك شدن گرد غربت از چهره دين و اولياي دين هر چه زودتر به استجابت برسان !

۸ـ اللهم فك كل اسير

خدايا! ما را از زندان تاريك و سرد خواسته هاي زشت نفساني و از زندان تاريك تر و سردتر، هجران او رهايي بخش !

خدايا! غل و زنجيرهاي نفس را از دست و پاي عقلمان بگشا، تا نجات و آزادي را تنها در رسيدن به او بيابيم و بندگي او را اسارت نخوانيم !

خدايا! ما را پاك پاك كن و همه گناهانمان را ببخش ، تا او كه زنداني پليدي ها و گناهان ماست ، نجات يابد!

خدايا! ما را اسير او كن تا از بند غير او آزاد شويم !

۹ـ اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين

خدايا! مرا كه با فسادم ، مانع ظهور او و اصلاح امور مسلمين به دست او شده ام ، اصلاح فرما!

خدايا! تنها چيزي كه به صلاح ماست ، ظهور اوست و آنچه كه مانع ظهور اوست ، فساد ماست و حكومت هر آنچه كه غير او يا بيگانه با اوست ـ بر ما ـ موجب فساد ماست . ما را با رهايي از سلطه دشمنان او و خدمت به نظامي كه به نام اوست ، به صلاحمان ، كه حكومت اوست برسان !

۱۰ـ اللهم اشف كل مريض

خدايا! هر چه زودتر او را به عيادت همه بيماران بفرست !

خدايا! ما را بيمار او كن ، تا از همه بيماري ها شفا يابيم .

خدايا! با شربت وصل او، قلب هجران كشيده ما را از آتش تب فراقش ، شفا بخش !

خدايا! با ظهور تنها اميد قلب حضرت زهرا(س )! بازوان شكسته ، سينه مجروح و گونه كبودش را شفاي عاجل مرحمت فرما!

۱۱ـ اللهم سد فقرنا بغناك

خدايا! ما به غير از تو و او كسي را نداريم . احتياج ما به او با هيچ چيز برطرف نمي شود جز به دست تو و رساندن او به ما.

خدايا! مسئلت از غير تو و نياز به غير او، ما را در پرتگاه فقر افكنده است . نياز به او را كه نجات بخش ما از اين سقوط و تنها مايه بي نيازي ماست ، در دل هايمان برويان !

خدايا! ما را محتاج او كن تا از غير او بي نياز شويم !

۱۲ـ اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك

خدايا! «گذشته » سياهمان كه بي او سپري شد. «حال » تيره ما را به «فردا»ي روشن او برسان !

خدايا «حال » ما را بي او ببين ! و روزگارمان را بدون او مپسند!

خدايا! حال و روز ما را كه خالي از اوست با حال و روز خودت كه پيش او و با اوست ، تغيير ده !

خدايا! او را پيش ما بفرست تا ما را پيش تو بياورد!

۱۳ـ اللهم اقض عنا الدين

خدايا! خودت ، دين سنگين ما را به او كه تحقق سروري او بر ماست ، بپرداز!

خدايا! گناهان ما غيبت او را تمديد مي كند و غيبت او، دين او را برگردن ما سنگين تر مي گرداند.

بر همه گناهان ما قلم عفو و مغفرت كش !

۱۴ـ و اغننا من الفقر

خدايا! شنيده ام كه بعضي ها را فقير مي كني تا متوجه تو شوند و به درگاه تو روي نياز آورند.

ما را نه به واسطه فقر، كه به واسطه او و در دولت كريمه او به بارگاه خودت بكشان !

خدايا! مرا در فقري قرار مده كه نهايتش كفر است . مرا از او فقير نكن !

مرا در فقري قرار ده كه نهايتش ايمان است . مرا فقير او كن !

خدايا! ما را با او بي نياز كن و به او بي نياز مكن !

خدايا! اين چهارده دعاي مرا كه همگي يك دعا بودند، به يك استجابت كه چهارده استجابت است ، برسان ! و حكومت او را كه حكومت چهارده تن است ، هر چه زودتر بر زمين سايه گستر فرما!

funpatogh.com

۷ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI