کنترل جمعیت بعد از ۱۵۰ میلیون نفر

مقام معظم رهبری و امام خمینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کنترل جمعیت در ایران باید پس از رد شدن از مرز ۱۵۰ میلیون نفر انجام گیرد.

مقام معظم رهبری و امام خمینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کنترل جمعیت در ایران باید پس از رد شدن از مرز ۱۵۰ میلیون نفر انجام گیرد.

۷ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI