زمان واریز و قیمت سهمیه بنزین خرداد ماه ۹۱

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران ، ۶۰ ليتر سهميه بنزين خرداد ماه خودروهاي شخصي ساعت ۲۴(سي و يكم ارديبهشت ماه) در كارت هاي سوخت واريز مي شود. همچنين در خردادماه ۵۰۰ ليتر سهميه بنزين با نرخ آزاد ۷۰۰ توماني در كارت هاي سوخت خودروها واريز مي شود كه در صورت اتمام سهميه […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران ، ۶۰ ليتر سهميه بنزين خرداد ماه خودروهاي شخصي ساعت ۲۴(سي و يكم ارديبهشت ماه) در كارت هاي سوخت واريز مي شود.

همچنين در خردادماه ۵۰۰ ليتر سهميه بنزين با نرخ آزاد ۷۰۰ توماني در كارت هاي سوخت خودروها واريز مي شود كه در صورت اتمام سهميه ۴۰۰ توماني قابل استفاده خواهد بود.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI