شکاف های عمیق پروتکل های یهود (صهیونیسم)

مطلبی فوق العاده جذاب و کارشده که به بررسی شکاف های عمیق پروتکلهای دانشوران صهیون میپردازد این مطلب برای عزیزانی که کار پژوهشی انجام میدهند و به دنبال مطالب موثق و درست هستند پیشنهاد میکنیم ، ضمن اینکه دلیل این چند روز تاخیر آماده سازی قسمت اول این مقاله بود که انشالله مورد توجه قرار […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/uu250gj0hl5dg0nrymsf.jpg

مطلبی فوق العاده جذاب و کارشده که به بررسی شکاف های عمیق پروتکلهای دانشوران صهیون میپردازد این مطلب برای عزیزانی که کار پژوهشی انجام میدهند و به دنبال مطالب موثق و درست هستند پیشنهاد میکنیم ، ضمن اینکه دلیل این چند روز تاخیر آماده سازی قسمت اول این مقاله بود که انشالله مورد توجه قرار بگیرد ضمن اینکه طی چند روز آینده قسمت دوم این مقاله بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

پروپاگاندای جعلی بودن پروتکل های صهیون – پروتکلهای صهیون: طرح اولیه نظم نوین جهانی

در مقالات قبلی تا حدودی با پروتکلهای دانشوران صهیون آشنا شدید. در این مقاله سعی شده به طور جزئی تر پروتکلها را مورد بررسی قرار دهیم.

این طرح دسیسه آمیز، اول به منظور خفت دادن و بعد به بردگی کشاندن نوع بشر طراحی شده است. ۱۱ سپتامبر آغاز مرحله نهایی استقرار حکومت مطلقه و دیکتاتوری موسوم به نظم نوین جهانی یا جهانی سازی (globalization) را اعلام کرد.

جنگ علیه ترور نیرنگی است جهت پوشاندن ایجاد حکومت پلیسی ، هر روز پیشرفت جدیدی در راستای جنگ علیه ترور حاصل میشود. مثلا کانادائیها در عکس پاسپورتشان نباید لبخند زده باشند، چون که این عکسها برای تشخیص چهره استفاده خواهند شد. اتوموبیل همه انگلیسی ها پر از ریز تراشه های الکترونیکی است که “به طور خودکار محدوده وسیعی از جرائم را گزارش میکنند”.

مقدمه

ایلومیناتی ، لوسیفر یا به تصور خودشان ” آورنده روشنایی” را میپرستند. ایلومیناتی ریشه در آیین های بابلیان باستان ، کابالا ، فراماسونری و باقی جوامع مخفی دارد.انجمن ایلومیناتی در اول ماه می سال ۱۷۷۶ تاسیس شد. شاهزاده ویلیام هسه کسل (Prince William of Hesse Casel) و بانکدارش Meyer Amschel Rothschild، در پشت پرده تاسیس ایلومیناتی بودند. چند سال بعد ایلومیناتی پا جای پای فراماسونری گذاشت و از ماسونها برای اداره کردن رویدادهای جهان استفاده کرد و گاهی اوقات همچنان استفاده میکند.

پروتکلهای دانشوران صهیون طرح جامع ایلومیناتی برای حکومت بر دنیا است.

روش ایلومیناتی برای رسیدن به این هدف منحط کردن جامعه بشری از طریق تخریب ۴ رکن اصلی است: خانواده، قوم و نژاد، مذهب، و حکومتهایی که جلوی آنها بایستند است.

بعد از انقلاب بلشویکی و کشتار فجیع تزار و خانواده اش در سال ۱۹۱۸، چاپ و نشر پروتکلها ممنوع شد و متخلفان به مجازات مرگ محکوم میشدند. پروتکلها به عنوان یک سند جعلی ضد یهودی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، به این علت که  توجه ها را از ماهیت واقعی آنها منحرف کنند.

پروتکلها طرح استراتژیک بلند مدتی را برای فساد و انحراف و انهدام نوع بشر تشریح میکند.

این نوشته در ذات خود شیطانی است و بهمین ترتیب همگان را در بر میگیرد.

در پروتکلها برای بیگانگان از عبارت “goyim” استفاده شده است، لغتی عبری به معنی غیر یهودی. اما در حقیقت منظور از غیر یهودیان، کسانی است که شیطان پرست و یا عضو طبقه اشراف نیستند.

“اشاعه كلماتی چون آزادی، برابری و برادری در چهارگوشه دنیا به ما نسبت داده می شود. ما بايد از عواملمان كه ناآگاهانه پرچم مان را با شور و شوق فراوان برافراشته اند، سپاسگزار باشیم. میدانیم كه كلمات مذكور در طول تاريخ همچون آفتی رفاه، صلح، آرامش، همكاری و اساس حكومت غیریهوديان را نابود كرده اند. البته بعداً يادآور خواهیم شد كه عوامل دست نشانده ما چگونه به پیروزی نهائی ما كمك خواهند كرد يا اين امكان را می دهند كه ورق برنده به دست ما بیفتد. معنای اين كلام آنست كه در آينده خواهیم توانست هر نوع امتیازی را از جمله اريستوكراسی (اشرافیت) و سرمايه داری جوامع غیر يهودی را که همچون سدی در برابر پیروزيمان قرار دارد، نابود كنیم و بر خرابه های اريستوكراسی غیريهود، اريستوكراسی خود را كه مبتنی بر ثروت و رهبری افراد تحصیل كرده است، بنا نهیم. باز يادآور می شويم كه دانش و ثروت دو شرط اساسی برای تشكیل اين اريستوكراسی هستند. ثروت را در اختیار داريم و دانش رهبری را حكمای پیشین برايمان فراهم آورده اند.” (پروتکل اول)

به عبارت دیگر، حکام متکبر حال حاضر دنیا، بانکداران و دانشمندان لوسیفرین، هم پیمانان ثروتمند و نوکران تحصیل کرده شان (بسیاری از سیاستمداران، نویسنده ها، معلم ها و …) هستند.

جنگ روحانی

ما در مورد جنگ روحانی صحبت میکنیم، یعنی نبرد بین خیر و شر. ماهیت دین الهی این است که انسان روحی خدایی دارد و تمایل به رشد (رسیدن به کمال) و نزدیک شدن به خدا در وجود اوست.

شیطان پرستان روح خدایی انسان را انکار میکنند. پروتکلها در مورد “جانورانی درنده که انسان نامیده میشوند” صحبت میکنند (جانوران درنده یا beasts of prey در واقع اصطلاحی است که برای حیواناتی که جهت تامین غذای خود حیوانات دیگر را شکار میکنند، استفاده میشود).

آنها میخواهند انسانها همچون احشامی که از آنها جهت بار کشی استفاده میشود، باشند. به همین دلیل است که رسانه ها دائما برنامه هایی شهوت انگیز، خشونت بار و ضد اخلاقی (به طور کلی برنامه هایی که به خوی حیوانی انسان میپردازند) نشان میدهند.

پروتکلها طرحی بلند مدت برای برقراری دیکتاتوری جهانی است.

“اكنون طرحی در پیش روی داريم كه خطوط اصلی سیاست آينده مان را می خواهیم از متن آن استخراج كنیم. اين طرح به ذكر عواملی كه حاصل چند قرن انديشه و كار آدمی را به هدر داده اند، می پردازد. لذا ما نمی توانیم نقش اين عوامل را ناديده بگیريم.” (پروتکل اول)

برای آنها هیچ رفتاری به منظور رسیدن به این هدف، شرم آور نیست.

“منطق ما زورگويی و متقاعد كردن است. در مسايل سیاسی، تنها زور است كه پیروز می شود به ويژه اگر رهبران سیاسی بتوانند آن را مخفیانه اعمال كنند. اگر فرمانروايی نمی خواهد تسلیم ديگران شود، بايد با خشونت و نیرنگ به متقاعد كردن ديگران كه از اساسی ترين اصول حكومت هستند، متوسل شود. تا زمانی كه غیر یهود مانع رسیدن ما به هدفهايمان باشند بايد فساد، خیانت و رشوه خواری را رواج دهیم. اگر چپاول كردن اموال مردم منجربه تسلیم شدن آنها در برابر حكومت بشود، نبايد در انجام اين كار ترديدی به خود راه دهیم”. (پروتکل اول)

“حق یعنی زور”

“طبق قانون طبیعت، حق یعنی اعمال زور و فشار” (پروتکل اول)

پروتکلها میگویند که اریستوکراسی، تنها دفاع مردم علیه تاخت و تاز شیطان پرستان است. بنابراین آنها با استفاده از اعلان ساختگی ایده آلها مثل “برادری، آزادی و برابری” آن را ویران میکنند. آنها میگویند غیر یهودیان نادان نمیدانند که در طبیعت برابری وجود ندارد.

“آزادی سیاسی تنها يك نظريه است نه يك واقعیت. لذا آدمی بايد بداند كه چگونه از واژه آزادی سیاسی برای فريب توده ها استفاده كند و سپس آن را برای درهم شكستن قدرت حزب حاكم بكارگیرد”. (پروتکل اول)

“بنا به تحريك ما، ترور و وحشت همه جا را فرا می گیرد، افراد با آرمانها و عقايد مختلف مانند سلطنت طلب، عوام فريب، سوسیالیست و آرمان گرا (ايده آلیست) به خدمت ما درخواهند آمد و بنا به اغوای ما می كوشند تا هر نوع نظم و آرامشی را برهم زنند و همه جا را به آشوب بكشانند. وجود چنین طغیانهايی دولتها را دچار دگرگونی می كند و مردم حاضرمی شوند برای برقراری صلح و آرامش همه چیز را فدا كنند. تا زمانی كه به قدرت جهانی ما اعتراف نكنند و تا زمانی كه تسلیم ما نشوند، صلح را به سرزمینشان باز نخواهیم گرداند”. (پروتکل نه)

به طور عمد یا غیر عمد، بسیاری از نخبگان حقوقی، سیاسی و فرهنگی دنیا در بندگی شیطان پرستان هستند.

“دانشوران صهیون” شکل دهنده فرهنگ غرب

از آغاز عصر به اصطلاح “روشنگری” در قرن ۱۸ میلادی، فرهنگ غربی بر اساس عدم پذیرش خدا شکل گرفته است.  روشنگری در واقع اشاره به لوسیفر دارد، یعنی “دهنده نور”. به گمان آنها، لوسیفر حاکی از نور عقل و قوه درک بشر است، ادعای متمردانه و سرکشی که مدعی است انسان بدون هیچ ترسی میتواند تنها (یکتا) باشد.

لوسیفرینها توانایی غیرطبیعی دارند که شر را خیر و خیر را شر نشان دهند. برای آنها، لوسیفر معرف اصل خیر است. او برابر خدایی در مسیحیت است که مسیحیان به عنوان شر توصیفش میکنند. دو وجود همراه با هم مثل نور و تاریکی. مسیحیت معتقد است که رستگاری انسان در گرو عمل به فرمان خدا است، نه عمل به میل فردی. برای مسیحیان، لوسیفر نشان دهنده عدم پذیرش خواسته خدا در جهت سرنوشت غم انگیز قابل پیش بینی است. با این وجود فرهنگ غربی اساسا ضد مسیحی و در واقع لوسیفرین است.

فرهنگ ما بر اساس تلاش بیهوده و غم انگیزی برای تعویض مادیات با معنویات شکل گرفته است.  ما بدون اینکه خوب باشیم، نمیتوانیم نیکی را حس کنیم، اما لوسیفرینها با فریب و نیرنگ کاری میکنند که حس کنیم میتوانیم بدون خوب بودن نیکی را حس کرد.

عملکردشان چگونه است؟

-پرداختن به برخی نظریه ها

از روشهای مورد استفاده لوسیفرینها، میتوان به پرداختن به برخی نظریه های علمی اشاره کرد. مثلا لوسیفرینها با ترویج “دیدگاه مکانیکی نیوتن” کاری میکنند که مردم فکر کنند آنها در جهان یتیم بودند.

وقتی کاغذهای آزمایشگاه نیوتن بالاخره بررسی شدند، کارهای واقعی علمی او به آزمایشهایی وحشتناک و احمقانه در “جادوی سیاه” تبدیل شد. به همراه اسحاق نیوتن، افراد دیگری مثل فرانسیس بیکن، هابز، والپل، داستایووسکی، نیچه، جرمی بنتم، جان راسکین، برتراند راسل و … به عنوان شیطان پرستانی بودند که فرهنگ حال حاضر را رقم زدند.

(درباره دیدگاه مکانیکی نیوتن)

حدود دو و نیم قرن قبل، نیوتن به گونه ای خاص نظم عالم را به تصویر کشید که به “دیدگاه مکانیکی” شهرت یافت. این دیدگاه جهان را به یک ماشین عظیم تشبیه می کند که کار آن براساس نظم و اصول خاصی است.

در تصویری که دیدگاه مکانیکی از جهان ارائه می کند عالم از ذرات مادی جامد تشکیل می شود که در فضا و زمان در حرکتند و بر روی هم اثر می گذارند. سه قانون نیوتون نیز چگونگی حرکت اجزاء ماشین جهان و اثرات متقابل آنها بر روی همدیگر را توصیف می کنند. تعریف نظم نیز در این دیدگاه بسیار ساده است: هر پدیده ای که بر طبق قوانین سه گانه اتفاق بیافتد دارای نظم است. دانشمندان زیادی شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتند و مدت زیادی طول نکشید که دیدگاه مکانیکی نیوتون به تمام شاخه های علم رسوخ یافت و موجب تحول اساسی آنها گشت. در این میان لاپلاس ریاضی دان مشهور فرانسوی توانست به کمک تئوری نیوتون مسیر سیاره های منظومه شمسی را به طور دقیق محاسبه کند.

محاسبات لاپلاس موجب شد که نظریه “جهان محاسبه پذیر” وارد علم و فلسفه گردد که اعتقاد داشت تمام پدیده های جهان قابل پیش بینی است.

باید توجه داشت که تصور محاسبه پذیر بودن همه اتفاقات و پدیده های جهان بدان معنی خواهد بود که همه اتفاقات و پدیده های جهان را از قبل تعیین شده فرض نماییم. به عبارت دیگر، باید کار جهان را مشابه کار ساعتی بدانیم که نمی تواند خارج از برنامه از قبل داده شده به آن (یا از قبل طراحی شده) عملی انجام دهد.

نیوتون معتقد بود که ساعت جهان از قبل کوک و تنظیم شده است و حرکت اجزاء آن را هم ناشی از اثرات مستقیم همان اجزاء بر همدیگر می دانست. وی کوک و تنظیم اولیه را به خدا نسبت می داد و بر این باور بود که همه چیز با تنظیم قبلی و با برنامه ای از قبل طراحی شده به حرکت خود ادامه می دهد به طوری که تمام اجزاء به طور خودکار در حرکت و فعالیتند. بدین ترتیب، پایگاه تفکر “جهان محاسبه پذیر” روز به روز قوی تر شد. دیگر هر پدیده جهان، از مسیر حرکت یک الکترون گرفته تا جابجایی کهکشانها، همگی از قبل تعیین شده پنداشته شد.

علیرغم توانایی های بسیار بالای تئوری نیوتون، فیزیکدان های اواخر قرن ۱۹ متوجه بودند که این تئوری قادر به پاسخگویی به پاره ای از سئوالات نیست).

قسمت دوم – به زودی…

بر چسب ها
۱۳ مرداد ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :Mehraboun

سلام

ممنونم ، مطلب خوبي بود .

شايد اين جمعه بيايد ، شايد …

http://MahdiBiya.blogfa.com

نويسنده ديدگاه :alireza

قل حسبنا الله و نعم الوکیل- پس خدا باماست نگران نباشید

نويسنده ديدگاه :alireza

إن الدین عند الله الإسلام – پس خدا باماست نگران نباشید

نويسنده ديدگاه :محمد

سلام
وبلاگ خوبی دارید خوشحال میشم اگه به وبلاگ این جانب سر بزنید و نظرات خودتون را ذر موردش بدهید و اگه خوشتون اومد اونو تو لینک های روزانه خودتون قرار بدید
kanoon59.blogfa.com[گل]

نويسنده ديدگاه :دینا

سلام ممنون استفاده مفید کردیم

نويسنده ديدگاه :حاج امیر

سلام دینا
خواهش میکنیم

نويسنده ديدگاه :antisinister

سلام
خوشحالم از اینکه میبینم چنین روشن بینی در ما وجود داره هم چنین از سایت پر بار و جالبتون ممنون

سوالی داشتم اون هم اینکه می تونم از بعضی مطالب تون در وبلاگم استفاده کنم البته با ذکر منبع؟
اگر وبلاگم جالب بود دوست داشتید اون را توی لینک های روزانتون قرار بدید.
با تشکر محسن

نويسنده ديدگاه :حاج امیر

سلام antisinister
با ذکر منبع موردی نداره
از شما هم سپاسگذاریم
یاعلی

نويسنده ديدگاه :علیرضا

دوست عزیز سلام
بنده لوگو سایت شما را در وبلاگم قرار داده ام اما شما هنوز بنده را لینک نداده اید
منتظر پاسختون هستم
موفق باشید
http://www.emameasr-aj.blogfa.com

نويسنده ديدگاه :حاج امیر

سلام علیرضا عزیز
با نام ” آشتی با امام عصر ” لینک شدید
یاعلی

نويسنده ديدگاه :احسان

سلام حاج امیر خسته نباشی
مطلبتون مثل همیشه خوب بود
ولی وجدانا این نیوتن هم کلکی بود
واقعا
یه اسنادی هست ازش تکان دهنده بازم ممنون
یا علی

نويسنده ديدگاه :سلام

اگر مقاله هایتان در مورد مسئال روز باشد بهتر است
http://toshe.ir

خبر فوری:
توهین به قرآن کریم درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ۱۱/۵/۱۳۹۰ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران+عکسhttp://ghayem-adl.blogfa.com/

نويسنده ديدگاه :ردپا كليپ

سلام
جديدترين مستند سايت ردپا كليپ:
خروج سفياني ها
لطفا شما هم در سايت خوبتون بزارين

نويسنده ديدگاه :سرباز

با سلام
مطلب جالبی بود
برای دیدن فیلم دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولین به سایت ما سری بزنید

عصر عدالت

سلام دوست عزیز من علیرضا حزبه نژاد هستم مدیر سایت تیم مبارزان سایبری می خواستم با سایت شما تبادل لوگو انجام بدم ممنون میشم قبول کنید.
من کد لوگوی شما رو در سایتم نهادم از شما تقاضا دارم کد لوگوی منو در سایت تون بزارید بسیار ممنون
یا علی
آدرس سایت:۲mobarez.mihanblog.com
کد لوگو:

لوگو مارا در وب خود قرار دهید .
آمار وب اسلامی ما بسیار پایین است.

واقعا خیلی ممنون از مطلب مفید و زحماتتون! منتظر قسمت دوم تحلیل هستیم..
علی یارتون باشه انشالله

نويسنده ديدگاه :مهدی

واتیکان مرکز توطئه‌های صهیونیست‌ها برای جهان

نويسنده ديدگاه :Ali

ممنونم از این کار باارزشتون

ممنون می شم از وبلاگ من که درباره حضزت مهدی هست بازدید کنید :
http://313_313.lxb.ir/

KHAMENEI