جمله تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !

یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در صفحه شخصی خود نوشت: ما اسرائیل را شرّ مطلق می دانیم. بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد . اگر اسرائیل با شیطان در گیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد. اگر اسرائیل با چپ درگیر شود، در کنار چپ خواهیم ایستاد. اگر اسرائیل با راست درگیر شود، در […]


یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در صفحه شخصی خود نوشت:

ما اسرائیل را شرّ مطلق می دانیم. بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد . اگر اسرائیل با شیطان در گیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد. اگر اسرائیل با چپ درگیر شود، در کنار چپ خواهیم ایستاد. اگر اسرائیل با راست درگیر شود، در کنار راست خواهیم ایستاد. شعار «اسرائیل شرّ مطلق است» ،به این معناست
امام موسی صدر

۷ فروردین ۱۳۹۱ |
KHAMENEI