دیکتاتور عصر ۲۰۰۰ + تصویر

روزنامه العرب الیوم در کاریکاتوری به نقش اساسی شبکه های اجتماعی در نحوه رقم خوردن تحولات جهانی اشاره دارد.

روزنامه العرب الیوم در کاریکاتوری به نقش اساسی شبکه های اجتماعی در نحوه رقم خوردن تحولات جهانی اشاره دارد.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/01/32bmmblouf2ivnigmpta.jpg

۱۳ دی ۱۳۹۰ |
KHAMENEI