سخنرانی تکان دهنده ی حسن عباسی راجع به سربازی

حسن عباسی گفت: سربازی عامل افزایش سن ازدواج و کاهش زاد و ولد و یکی از عوامل مهم بد حجابی است.

۲۹ مهر ۱۳۹۵ |
KHAMENEI