دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه تبریز

سخنرانی حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی های دکترینال در تالار وحدت دانشگاه تبریز در جمع دانشجویان دانلود

سخنرانی حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی های دکترینال در تالار وحدت دانشگاه تبریز در جمع دانشجویان

دانلود

۶ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI