صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!

خطاب امام خمینی(ره) به مسئولان:بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود، دیگه فاتحه همه ما را میخوانند. دانلود

خطاب امام خمینی(ره) به مسئولان:بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود، دیگه فاتحه همه ما را میخوانند.

دانلود

۵ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI