دکور هیئت‌های معروف برای محرم+تصاویر

آشنایی با طرح‌های جایگاه و سِن هیئات مذهبی در ماه محرم می‌تواند برای مدیران هیئات حاوی ایده های نو باشد. در ادامه منتخب طرح های ۳۸ هیئت محوری کشور را می بینید.

آشنایی با طرح‌های جایگاه و سِن هیئات مذهبی در ماه محرم می‌تواند برای مدیران هیئات حاوی ایده های نو باشد. در ادامه منتخب طرح های ۳۸ هیئت محوری کشور را می بینید.

a a_002 a_003 a_004 a_005 a_006 a_007 a_008 a_009 a_010 a_011 a_012 a_013 a_014 a_015 a_016 a_017 a_018 a_019 a_020 a_021 a_022 a_023 a_024 a_025 a_026 a_027 a_028 a_029 a_030 a_031 a_032 a_033 a_034 a_035 a_036 a_037 a_038 a_039 a_040

۳ آبان ۱۳۹۴ |
KHAMENEI