بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس

ملک سلمان پادشاه عربستان به آمریکا رفته اما پیش از ورودش به واشنگتن در فرودگاه، این بنزها منتظرش بودند تا بعد از حرکت پشت سرش به راه بیفتند.

ملک سلمان پادشاه عربستان به آمریکا رفته اما پیش از ورودش به واشنگتن در فرودگاه، این بنزها منتظرش بودند تا بعد از حرکت پشت سرش به راه بیفتند.

بنزهای در انتظار سلمان در آمریکا (عکس)
۱۵ شهریور ۱۳۹۴ |
KHAMENEI