کلیپ رسایی / اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

کلیپ رسایی / اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید کلیپ تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا کلیپ تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا یا اشباه الرجال و لارجال! اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید «متأسفانه بعد از جمع بندی متنی در […]

کلیپ رسایی / اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

کلیپ تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا

کلیپ تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا

یا اشباه الرجال و لارجال! اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

«متأسفانه بعد از جمع بندی متنی در وین که هنوز مراحل قانونی را در داخل کشور ما طی نکرده، شاهد جشن و پایکوبی عده ای برای بازگشت آمریکا و بزک کردن دشمنی های آمریکا در برخی رسانه های کشور بودیم به طوری که برای اظهار چاکری به دولت جنایتکار آمریکا آب از لب و لوچه آنها آویزان بود..»

حجم : ۱۱٫۴ مگابایت

۳۱ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI