سلفی خبرنگاران با ظریف داخل هواپیما + عکس

عکس سلفی وزیر خارجه با خبرنگاران در هواپیما

عکس سلفی وزیر خارجه با خبرنگاران در هواپیما
۲۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI