جشن و شادی مردم تهران پس از توافق + تصاویر

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/14/4/1766991.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/14/4/1766989.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/14/4/1766994.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/14/4/1766992.jpg

۲۳ تیر ۱۳۹۴ |
KHAMENEI