دانلود تحدیر (تندخوانی) ۳۰ جز قرآن

دانلود جزء اول دانلود جزء دوم دانلود جزء سوم دانلود جزء چهارم دانلود جزء پنجم دانلود جزء ششم دانلود جزء هفتم دانلود جزء هشتم دانلود جزء نهم دانلود جزء دهم دانلود جزء یازدهم دانلود جزء دوازدهم دانلود جزء سیزدهم دانلود جزء چهاردهم دانلود جزء پانزدهم دانلود جزء شانزدهم دانلود جزء هفدهم دانلود جزء هجدهم دانلود […]

دانلود جزء اول
دانلود جزء دوم
دانلود جزء سوم
دانلود جزء چهارم
دانلود جزء پنجم
دانلود جزء ششم
دانلود جزء هفتم
دانلود جزء هشتم
دانلود جزء نهم
دانلود جزء دهم
دانلود جزء یازدهم
دانلود جزء دوازدهم
دانلود جزء سیزدهم
دانلود جزء چهاردهم
دانلود جزء پانزدهم
دانلود جزء شانزدهم
دانلود جزء هفدهم
دانلود جزء هجدهم
دانلود جزء نوزدهم
دانلود جزء بیستم
دانلود جزء بیست و یکم
دانلود جزء بیست و دوم
دانلود جزء بیست و سوم
دانلود جزء بیست و چهارم
دانلود جزء بیست و پنجم
دانلود جزء بیست و ششم
دانلود جزء بیست و هفتم
دانلود جزء بیست و هشتم
دانلود جزء بیست و نهم
دانلود جزء سیم

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI