۱۷۵دقیقه شنا با دستان بسته

مهدی تراب شناگر بسیجی در عسلویه : به یاد ۱۷۵ غواص شهید با دست بسته ۱۷۵ دقیقه شنا کرد.  

مهدی تراب شناگر بسیجی در عسلویه : به یاد ۱۷۵ غواص شهید با دست بسته ۱۷۵ دقیقه شنا کرد.
 
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI