قیمت بلیط از سال ۱۳۵۷تا ۱۳۹۴

قیمت بلیط سینما ریال/ سال ۲۵ ۱۳۵۷ ۵۰ ۱۳۶۱ ۷۰ ۱۳۶۳ ۸۰ ۱۳۶۴ ۱۰۰ ۱۳۶۵ ۱۲۰ ۱۳۶۶ ۱۵۰ ۱۳۶۷ ۲۰۰ ۱۳۶۸ ۲۵۰ ۱۳۶۹ ۳۰۰ ۱۳۷۰ ۳۵۰ ۱۳۷۱ ۴۵۰ ۱۳۷۲ ۵۰۰ ۱۳۷۳ ۶۵۰ ۱۳۷۴ ۱۰۰۰ ۱۳۷۵ ۱۳۰۰ ۱۳۷۶ ۱۵۰۰ ۱۳۷۷ ۲۰۰۰ ۱۳۷۸ ۳۰۰۰ ۱۳۷۹ ۴۵۰۰ ۱۳۸۰ ۵۵۰۰ ۱۳۸۱ ۸۰۰۰ ۱۳۸۲ ۹۰۰۰ ۱۳۸۳ ۱۰۰۰۰ ۱۳۸۴ ۱۲۰۰۰ ۱۳۸۵ […]

قیمت بلیط سینما ریال/ سال
۲۵ ۱۳۵۷
۵۰ ۱۳۶۱
۷۰ ۱۳۶۳
۸۰ ۱۳۶۴
۱۰۰ ۱۳۶۵
۱۲۰ ۱۳۶۶
۱۵۰ ۱۳۶۷
۲۰۰ ۱۳۶۸
۲۵۰ ۱۳۶۹
۳۰۰ ۱۳۷۰
۳۵۰ ۱۳۷۱
۴۵۰ ۱۳۷۲
۵۰۰ ۱۳۷۳
۶۵۰ ۱۳۷۴
۱۰۰۰ ۱۳۷۵
۱۳۰۰ ۱۳۷۶
۱۵۰۰ ۱۳۷۷
۲۰۰۰ ۱۳۷۸
۳۰۰۰ ۱۳۷۹
۴۵۰۰ ۱۳۸۰
۵۵۰۰ ۱۳۸۱
۸۰۰۰ ۱۳۸۲
۹۰۰۰ ۱۳۸۳
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۴
۱۲۰۰۰ ۱۳۸۵
۱۵۰۰۰ ۱۳۸۶
۲۰۰۰۰ ۱۳۸۷
۲۵۰۰۰ ۱۳۸۸
۳۰۰۰۰ ۱۳۸۹
۳۰۰۰۰ ۱۳۹۰
۶۰۰۰۰ ۱۳۹۱
۶۰۰۰۰ ۱۳۹۲
۶۵۰۰۰ ۱۳۹۳
۷۰۰۰۰(۸۰۰۰۰) ۱۳۹۴*

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI