محافظین چندصدنفری برای نماز پادشاه +عکس

محافظت از ملک سلمان هنگام نماز جنجالی با کفش در حرم امن الهی.

محافظت از ملک سلمان هنگام نماز جنجالی با کفش در حرم امن الهی.

۱۴ خرداد ۱۳۹۴ |
KHAMENEI