پوستر تبلیغاتی ایت الله خامنه ای در انتخابات +عکس

امروز پوستر جالبي از تبليغات رهبري انقلاب براي انتخابات رياست جمهوري ديدم كه به نظرم جاي تامل زيادي دارد.
در اين پوستر همان طور كه ميبينيد نوشته شده: “حكومت اسلامي آن حكومتي است كه مردم را به فكر كردن دعوت ميكند و هدايت ذهن مردم را بر عهده ميگيرد.

هر چند نميدانم اين جمله از چه كسي روي پوستر چاپ شده اما به احتمال قوي نقل قولي از آيت الله خامنهاي است كه در آن برهه زماني، يعني اواسط دهه ۶۰ مبنا و ذات حكومت اسلامي را “تفكر و هدايت ذهن” دانستهاند.
اين تقدم فكر و انديشه بر تجربه گرايي كه محصول سيطره انديشه پوزيتيويستي بر گروهكها از جمله نهضتآزادي، مجاهدين و جبهه ملي بود از اين حيث جلب توجه ميكند كه امروز همين آقايان عرفيگراي برآمده از سكولاريسم خشن الحادي در تناسب دين و ايدئولوژي، شعار انديشهورزي ميدهند و جريان مقابل را متهم به اقتدارگرايي عملي و ذهني ميكنند بيآنكه نيمنگاهي به گذشته سياه خود در تجسم گرايي صرف براي جوانان بياندازند.
اين پوستر قديم زماني بودن انديشهورزي و همچنين قائليت رهبري به افزايش تفكر در مردم را نشان ميدهد در برههاي كه خط سهايها حيات خود و انقلاب را در فضاي بسته عقلي ميدانستند و راه انديشه را بسته و يا آن را همچون دين كاناليزه به مردم منتقل ميكردند.
واينجاست كه كلام شلاير ماخر در خصوص خيانت بزرگتر دزدان انديشه به بشر نسبت به كشتار دست جمعي مردم عينيت پيدا ميكند.

۱۷ دی ۱۳۸۹ | |