مسخره ترین عکس های احمدی نژاد

مثبت یادت نره

http://mojtabi-a.persiangig.com/image/Ahmadinejad/49_8601290042_L600.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/75848_938.jpg

http://prespix.persiangig.com/Special/23.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/14.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/ahmadinezhad-85-87-89.jpg

http://s23.aks98.com/files/08172238022474071116.jpg

http://tavazon.files.wordpress.com/2007/12/ahmadinejad-model1.jpg

http://s23.aks98.com/files/66996724592447971398.jpg

http://www.irannaz.com/user_files/image/image8/0.618610001290801707_irannaz_com.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/04/ahmadinejad_by_serat110.jpg

http://ahmadipic.persiangig.com/pic2/1.jpg

۲۱ دی ۱۳۸۹ | |