عکس کسی که سر میرزا کوچک خان را برید !!!


رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.

۱۴ بهمن ۱۳۸۹ | |