حسین گوهری و پوریا موسوی آزاد شدند

http://www.jonbeshesabz.net/uploads/forum/images/1295306108.jpg

حس-ین گوه-ری و پو-ریا موس-وی، از بازداشت شدگان س-ی-ا-س-ی اخیر، از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ک-ل-م-ه، پوریا موسوی، از فعالان ستاد میرح-س-ی-ن مو-س-و-ی و دبیر اجرایی مجله آی-ی-ن بود که ۲۷ دی ماه در منزل پدری بازداشت شد.

حس-ین ج-م-شیدی گ-و-هری نیز از اع-ض-ای کم-پ-ین موج س-و-م و س-تا-د میر- -ح-سین مو-س-وی بود که شامگاه ۲۸ دی ماه ۸۹ از سوی نیروهای لباس شخص-ی- بازداشت شد.

البته از همکاری این نیروها تشکر میکنیم…

۱۴ بهمن ۱۳۸۹ | |