تبدیل قالب میهن بلاگ به بلاگفا و برعکس اتوماتیک

خب اول Note Pad رو باز می کنید و کد های قالب بلاگفا رو توش می ریزید. بعد از منوی Edit روی Find کلیک می کنید و یک پنجره باز می شه که می تونید تگ ها رو توش جستجو کنید.

——————————————————————-

جایگزینی کدها

به دنبال کد [blogtitle] بگردید و کد <-Blogtitle-> جایگزین کنید.

به دنبال کد http://[myblog] بگردید و کد <-BlogUrl-> جاگزین کنید.

باقی کد ها در ادامه مطلب

به دنبال کد mailto:[email] بگردید و کد mailto:<-BlogEmail-> جایگزین کنید.
خب اول Note Pad رو باز می کنید و کد های قالب بلاگفا رو توش می ریزید. بعد از منوی Edit روی Find کلیک می کنید و یک پنجره باز می شه که می تونید تگ ها رو توش جستجو کنید.

——————————————————————-

جایگزینی کدها

به دنبال کد [blogtitle] بگردید و کد <-Blogtitle-> جایگزین کنید.

به دنبال کد http://[myblog] بگردید و کد <-BlogUrl-> جاگزین کنید.

به دنبال کد mailto:[email] بگردید و کد mailto:<-BlogEmail-> جایگزین کنید.

به دنبال کد [catname] بگردید و کد <-CategoryName-> جایگزین کنید.

به دنبال کد [catlink] بگردید و کد <-CategoryLink-> جایگزین کنید.

به دنبال کد <Archive> و </Archive> بگردید و کد <BlogCategories> و </BlogCategories> جاگزین کنید.

به دنبال کد [archivedate] بگردید و کد <-ArchiveLink-> جایگزین کنید.

به دنبال کد <Archive> و </Archive> بگردید و کد <BlogArchive> و </BlogArchive> جایگزین کنید.

به دنبال کد [linkname] بگردید و کد <-LinkTitle-> جاگزین کنید.

به دنبال کد [linkhref]  بگردید و کد <-LinkUrl-> رو جایگزین کنید.

به دنبال کد <Links> و </Links> بگردید و کد <BlogLinks> و </BlogLinks> جایگزین کنید.

به دنبال کد [authorname] بگردید و کد <-AuthorName-> جایگزین کنید.

به دنبال کد [authorlink] بگردید و کد <-AuthorLink-> جایگزین کنید.

به دنبال کد <author> و  </author> بگردید و کد <BlogAuthors> و  </BlogAuthors> را جایگزین کنید.

به دنبال کد [dumpname] ([dumpclicks])  بگردید و کد <-LinkTitle-> جاگزین کنید

به دنبال کد [dumptitle] بگردید و کد <-LinkDescription-> جایگزین کنید.

به دنبال کد [dumphref]  بگردید و کد <-LinkUrl->جاگزین کنید.

به دنبال کد <LinkDump> و </LinkDump> بگردید و کد <BlogLinkDump> و </BlogLinkDump> جایگزین کنید.

به دنبال کد [title] بگردید و کد <-PostTitle-> رو جایگزین کنید.

به دنبال کد [post] بگردید و کد <-PostContent->جاگزین کنید.

به دنبال کد [author] بگردید و کد <-BlogAuthor-> جاگزین کنید.

به دنبال کد [fulldate] بگردید و کد <-PostDate-> جاگزین کنید.

به دنبال کد [time] بگردید و کد <-PostTime-> جاگزین کنید.

به دنبال کد <a href=”[jcommentlink]”>پیامها ۹</a> بگردید و کد <BlogComment><script type=”text/javascript”>GetBC(<-PostId->;</script></BlogComment>

جایگزین کنید.

به دنبال کد  بگردید و کد <BlogExtendedPost><a href=”<-PostLink->”>ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost> جاگزین کنید.

به دنبال کد </BLOG> و <BLOG> بگردید و کد </BLOGFA> و <BLOGFA> جایگزین کنید.

به دنبال کد <a href=”[topiclink]” title=”نظرات موجود در این مطلب : [topiccomments] ” onMouseOver=”self.status=’ [topictitle] ‘;return true” onmouseout=”self.status=”;return true”>[topictitle]</a> بگردید و کد <BlogPreviousItems items=”15″&nbsp; >
<BlogPreviousItems> <a href=”<-PostLink->” title=”<-PostDate->”><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></BlogPreviousItemsBlock>  جایگزین کنید.

به دنبال کد <a href=”[jcommentlink]”>پیامها ۹</a> بگردید و کد <script type=”text/javascript”>GetBC(<-PostId-></script> جایگزین کنید.

——————————————————————-

کدهای غیر قابل استفاده

کد نظر سنجی : <pool><b>[poolquestion]</b><br>[pooloptions]<br><center>[poolbutton]</center></pool> این كد رو حذف كنید.

کد خبرنامه : <center><mailinglist> این كد رو حذف كنید.

کد جستجو : <center><search>[searchbox] [searchbtn]</search></center> این كد رو حذف كنید.

کد بازدید ها :

<Static>

امروز :<font color=”#FF0000″>[fulldatetoday]</font><br>

بازدید های امروز :<font color=”#FF0000″> [today]</font><br>

بازدید های دیروز :<font color=”#FF0000″>[lastday]</font><br>

كل مطالب :<font color=”#FF0000″> [totalpost]</font><br>

كل نظرها : <font color=”#FF0000″>[totalcomment]</font><br>

كل بازدید ها : <font color=”#FF0000″>[all]</font>

</Static> این كد رو حذف كنید.

۲۳ بهمن ۱۳۸۹ | |