تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir

تمام دانش آموختگان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که جهت تأیید مدارک، متقاضی هستند می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل خدمات آموزشی دانشجویان داخل به نشانی www.mad.msrt.gov.ir نسبت به انجام مراحل تایید مدارکشان اقدام کنند.

(بیشتر…)

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | |