جدول قیمت مدل های پراید در بازار

جدول قیمت مدل های پراید در بازار

قیمت تومان مدل ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۳۲ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ LE پراید ۱۳۲ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۳۲ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ SL پراید ۱۳۲ ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۴۱ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ SE پراید ۱۱۱ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ LE پراید ۱۱۱ ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۱۱ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ SL پراید ۱۱۱ ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ SE […]

قیمت تومان مدل
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۳۲
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷.۷۰۰.۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۴۱
۱۵.۴۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ SE پراید ۱۱۱
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۱۱
۱۶.۴۰۰.۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۶.۷۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ SE پراید ۱۳۱
۱۵.۱۵۰.۰۰۰ SL پراید ۱۳۱
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵.۶۵۰.۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI