منابع سوالات کنکور ۹۱

منابع سوالات کنکور ۹۱

فهرست منابع سوالات عمومی و اختصاصی زیر گروه‌های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۹۱ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد. به گزارش ایسنا سوالات کنکور ۹۱ بر اساس کتب نظام جدید سالی واحدی و به شرح زیر طراحی می‌شود. « دروس عمومی » زبان و ادبیات فارسی داوطلبان […]

فهرست منابع سوالات عمومی و اختصاصی زیر گروه‌های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۹۱ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.


به گزارش ایسنا سوالات کنکور ۹۱ بر اساس کتب نظام جدید سالی واحدی و به شرح زیر طراحی می‌شود.

« دروس عمومی »

زبان و ادبیات فارسی

داوطلبان کنکور ۹۱ در رشته‌های مختلف باید برای شرکت در این آزمون، دروس زبان و ادبیات فارسی از دروس عمومی شامل ادبیات فارسی(۲) برای کلیه رشته‌ها، ادبیات فارسی(۳) برای کلیه رشته‌ها غیر ازعلوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی (۱) و (۲) پیش دانشگاهی برای کلیه رشته‌ها، ادبیات فارسی(۳) ‌تخصصی انسانی سال سوم مخصوص علوم انسانی، زبان فارسی (۳) تخصصی انسانی سال سوم مخصوص علوم انسانی، زبان فارسی (۳) غیراز علوم انسانی سال سوم برای کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی را مطالعه کنند.

عربی

بنابراین گزارش، درس عربی از دروس عمومی نیز شامل عربی (۲) غیر از علوم انسانی سال دوم برای کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی، عربی (۲) (علوم انسانی) سال دوم مخصوص علوم انسانی، عربی(۳)(غیر از علوم انسانی) سال سوم برای کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی، عربی(۳)(علوم انسانی) سال سوم مخصوص علوم انسانی است.

فرهنگ و معارف اسلامی

منابع دروس فرهنگ و معارف اسلامی برای داوطلبان کنکور ۹۱ نیز شامل قرآن و تعلیمات دینی (۲)(دین و زندگی) سال دوم برای کلیه رشته‌ها، قرآن و تعلیمات دینی(۳) (دین و زندگی) سال سوم برای کلیه رشته‌ها، معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی برای کلیه رشته‌ها می‌شود.

زبان انگلیسی

همچنین از دروس عمومی زبان انگلیسی (۳) سال سوم برای کلیه رشته‌ها و انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی برای کلیه رشته‌ها منبع آزمون درس زبان انگلیسی در کنکور ۹۱ است.

« دروس تخصص گروه علوم ریاضی »

ریاضیات

منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی کنکور سال آینده در درس ریاضیات شامل هندسه (۱) سال دوم، آمار و مدلسازی سال دوم، هندسه(۲) سال سوم، ریاضیات(۲) سال دوم، حسابان سال سوم، جبر و احتمال سال سوم، هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱) و (۲) پیش دانشگاهی و ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی است.

فیزیک

منابع سوالات در درس فیزیک شامل فیزیک (۱) و آزمایشگاه سال اول، فیزیک (۲) و آزمایشگاه سال دوم، فیزیک(۳) و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) سال سوم و فیزیک (۱) و(۲) ویژه ریاضی پیش دانشگاهی است.

شیمی

منابع سوالات درس شیمی نیز دراین آزمون شامل شیمی(۲) و آزمایشگاه سال دوم، شیمی (۳) و آزمایشگاه سال سوم و شیمی (۱) و(۲) پیش دانشگاهی است.

« دروس تخصص گروه علوم تجربی »

زمین شناسی

به گزارش ایسنا، منابع دروس تخصصی گروه علوم تجربی در درس زمین شناسی شامل زمین شناسی سال سوم وعلوم زمین پیش دانشگاهی است.

ریاضیات

منابع درس ریاضیات در کنکور سراسری سال۹۱ نیز شامل هندسه (۱) سال دوم، ریاضیات (۲) سال دوم، آمار و مدلسازی سال سوم،‌ ریاضیات(۳) (ویژه علوم تجربی) سال سوم و ریاضیات عمومی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی می‌شود.

زیست شناسی

بنابراین گزارش منابع درس زیست شناسی در این آزمون هم شامل زیست شناسی و آزمایشگاه (۱) سال دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) سال سوم و زیست شناسی پیش دانشگاهی است.

فیزیک و شیمی

منابع درس فیزیک در این گروه برای داوطلبان کنکور سال آینده شامل فیزیک (۱) و آزمایشگاه سال اول، فیزیک (۲) و آزمایشگاه سال دوم، فیزیک (۳) و آزمایشگاه (علوم تجربی) سال سوم، فیزیک (۱) و(۲)(علوم تجربی) پیش دانشگاهی و در درس شیمی هم شامل شیمی (۲) و آزمایشگاه سال دوم، شیمی (۳) و آزمایشگاه سال سوم و شیمی (۱) و(۲) پیش دانشگاهی است.

« دروس تخصصی گروه علوم انسانی »

ریاضیات

بر اساس این گزارش، داوطلبان کنکور ۹۱ در گروه‌های علوم انسانی باید برای شرکت در آزمون دروس تخصصی گروه علوم انسانی در درس ریاضیات شامل ریاضیات(۱) سال اول، آمار و مدلسازی سال دوم، ریاضی (ویژه علوم انسانی علوم و معارف اسلامی) سال سوم و ریاضی پایه پیش دانشگاهی را مطالعه کنند.

اقتصاد

منابع درس اقتصاد در کنکور سراسری سال ۹۱ شامل اقتصاد سال دوم می‌باشد.

زبان وادبیات فارسی

درس زبان وادبیات فارسی هم شامل تاریخ ادبیات ایران و جهان(۱) سال دوم، تاریخ ادبیات ایران و جهان(۲) سال سوم، آرایه‌های ادبی سال سوم، ادبیات فارسی(۱) پیش دانشگاهی و ادبیات فارسی(۲) پیش دانشگاهی است.

عربی

بنابراین گزارش، منابع درس زبان عربی رشته‌های علوم انسانی در کنکور سراسری سال۹۱ شامل عربی ۲(ویژه علوم انسانی) سال دوم، عربی (۳) (ویژه علوم انسانی) سال سوم و عربی (۱) و(۲) پیش دانشگاهی است.

تاریخ

منابع درس تاریخ نیز شامل تاریخ ایران و جهان (۱) سال دوم، تاریخ ایران و جهان (۲) سال سوم و تاریخ شناسی پیش دانشگاهی می‌شود.

جغرافیا

بنابراین گزارش، منابع درس جغرافیا هم در این آزمون شامل جغرافیای (۱) سال دوم، جغرافیای (۲) سال سوم و جغرافیا پیش دانشگاهی می‌شود.

علوم اجتماعی

منابع درس علوم اجتماعی شامل جامعه شناسی (۱) سال دوم، جامعه شناسی(۲) سال سوم و علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی) پیش دانشگاهی است.

فلسفه، منطق و روانشناسی

منابع درس فلسفه در کنکور سراسری سال۹۱ نیز شامل فلسفه سال سوم، فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) پیش دانشگاهی، در درس منطق شامل منطق سال سوم و در درس روان شناسی شامل روان شناسی سال سوم می‌شود.

۸ مهر ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI