شرایط ورود بدون کنکور به دانشگاه اعلام شد

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و جایگزین آیین نامه مشابه شد در این آیین نامه جزئیات شرایط ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر اعلام شده است. تمام مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون و با آزمون برگزیدگان علمی […]

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و جایگزین آیین نامه مشابه شد در این آیین نامه جزئیات شرایط ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر اعلام شده است.

تمام مصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون و با آزمون برگزیدگان علمی بر اساس این آیین نامه و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۹۲-۹۱ قابل اجرا اعلام شده که به برخی از این موارد اشاره می شود.

ورود بدون آزمون در کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

بر اساس آیین نامه اصلاح شده، دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی در رشته مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز ۱۵ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) امکان استفاده از تسهیلات ورود به دوره بالاتر تحصیلی را دارند.

همچنین برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم جشنواره های معتبر علمی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها با مشارکت حداقل ۳۵ درصد و دانشجوی رتبه نخست دوره کاردانی ناپیوسته با معدل کتبی نهایی دوره متوسطه حداقل ۱۷ به شرطی که در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل پس از سه نیسمال تحصیلی دارای میانگین کل حداق ۱۸ باشد و حداکثر ظرف ۴ نیمسال دانش آموخته شود(برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) می توانند به عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع بالاتر تحصیل کنند.

تبصره: پذیرش دانشجویان رتبه نخست دوره کاردانی پیوسته از طریق دانشگاه فنی و حرفه ای انجام می شود.

رتبه های نخست تا سوم مرحله کشوری مسابقات دانشجویی آموزشکده های فنی و حرفه ای که به لحاظ میانگین کل دوره کاردانی جزء ۱۰ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته مهارتی – کاربردی در آموزشکده های فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاههای مجری دوره کارشناسی ناپیوسته با معرفی دبیرخانه این مسابقه ها مشمول آیین نامه جدید می شوند.

دوره کارشناسی ارشد

بر اساس مواردی که برای ورود ممتازان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده است، برگزیدگان رتبه های نخست تا پانزدهم نهایی المیپادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده با رشته های مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد حق استفاده از این آیین نامه را دارند.

تبصره: سازمان سنجش موظف است حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته ها را بر اساس اولویت علمی و نتایج کسب شده در المپیادها به برگزیدگان اختصاص دهد.

دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز ۱۵ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متقاضی باشند و برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم جشنواره های معتبر علمی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها با مشارکت حداقل ۳۵ درصد می توانند به مقطع کارشناسی ارشد و با استفاده از تسهیلات آیین نامه جدید ورود یابند.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دارای رتبه های کشوری زیر ۱۰۰ در گروه ریاضی و فیزیک، رتبه زیر ۱۰۰ در گروه علوم تجربی، رتبه زیر ۵۰ در گروه علوم انسانی و رتبه زیر ۲۰ در گروههای هنر و زبان باشند، حق ورود به کارشناسی ارشد را دارند.

همچنین دانشجوی رتبه نخست دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که پس از ۳ نیسمال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل ۱۷ باشد و حداکثر در ۴ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جز ۱۰ درصد برتر باشد نیز امکان استفاده از این آیین نامه را دارند.

دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آیین نامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر شامل دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشور المپیادهای دانش آموزی با معرفی مراجع ذیربط و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته همچنین رتبه های نخست تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی  با مشارکت حداقل ۳۰ درصد و کسب حد نصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دانش آموخته رتبه نخست دوره کاردانی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی پس از چهار نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) می شود.

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته آزمون و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده حق بهره گیری از این آیین نامه و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند.علاوه بر این، رتبه های نخست تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با مشارکت حداقل ۲۰ درصد و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش مهر، این آیین نامه دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسی ناپیوسته در بین داشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت ۴ نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانش آموخته رتبه اول کارشناسی دوره های نیمه حضوری و مجازی در صورتیکه از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده باشند در بین دانشجویان هم رشه و هم ورودی ظرف مدت حداکثر ۴ سال نیمسال تحصیلی برای دوره های کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده خواهد شد.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکترای تحصصی و از دو طریق می توانند به دانشگاهها معرفی شوند که جزئیات آن در آیین نامه جدید قید شده است.

برخی تفاوتهای ۲ آیین نامه قدیم و جدید

 با مقایسه آیین نامه های مصوب سالهای ۸۶ و ۹۱ برخی موارد حذف یا افزوده شده که به برخی از این موارد اشاره می شود.دوره کاردانی به عنوان یک مقطع در آیین نامه جدید حدف و زیر مجموعه مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته قرار گرفت.در آیین نامه جدید برای معرفی دانشجویان نمونه کشوری مقطع کاردانی که از سوی معاونت دانشجویی معرفی می شوند شرط معدل همتراز  ۱۵ درصد دانشجویان هم رشته در نظر گرفته شد که به این مورد در آیین نامه سال ۸۶ اشاره ای  نشده بود.قید داشتن معدل کتبی نهایی ۱۷ دوره متوسطه برای ورود دانشجویان دوره کاردانی ناپیوسته برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته افزوده شده که این مورد در آیین نامه پیشین ذکر نشده بود.

به ورود رتبه های اول تا سوم مسابقات جهانی مهارت برای ورود به دوره کارشناسی با معرفی مراجع ذیربط در آیین نامه جدید همچنین به قید “برای دانشجویان دوره ها ی کارشناسی پیام نور طول مدت تحصیل ده نیمسال در نظر گرفته می شود” برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد اشاره نشده است.

این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۵ تبصره از سوی کامران دانشجو ابلاغ شد.

۲۰ تیر ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :مریم

با سلام من یک سوال داشتم اگر از طریق خود دانشگاه در یک رشته ارشد قبول بشویم، البته بدون کنکور، آیا می توانیم در سازمان سنجش از سهمیه ممتازی استفاده کنیم و انتخب رشته نماییم.

نويسنده ديدگاه :soroosh

salam mikhastam bebinam man emsal pish ryazi hastam mikhastam bebinam mitoonam bedoone inke pish daneshgahiyo begzaroonam beram daneshkade honar reshte mooseghi va madrak lisancamo ya balatar begiram?
meci mamnoon misham age zoodtar javabamo bedin

نويسنده ديدگاه :رادمان

اره اینا همه واقعیت
اما شما بقیه یه واقعیت هارو می گید؟

نويسنده ديدگاه :arezookian

در پایان سال سوم دبیرستان امتحانات تغییر رشته از تجربی به هنر رو گذروندم و در حال حاضر پیش دانشگاهی رشته ی هنر هستم.دوست دارم موسیقی رو به عنوان رشته ی دانشگاهی ادامه بدم.دوسال میشه گیتار رو کار میکنم.اما میگن که آزمون عملی دانشکده ی موسیقی شرایط خاصی داره که از اون جمله:حتما باید ساز ایرانی رو به طور تخصصی بلد باشی.آیا اینطور هست؟
اگر خیر شرایط آزمون عملی برای ساز گیتار چطور هستش؟آیا با توجه به تعدا زیاد متقاضی برای این ساز شرایط آزمون نیز سخت تره؟
راستی برای قبولی در دانگاه موسیقی تهران باید چه رتبهای آورد؟
و جز دانشگاه تهران دانشگاه دولتی موسیقی تو چه شهرایی هستش؟
ممنونم اگه سریعتر به سوالاتم جواب بدید.

نويسنده ديدگاه :fatima

سلام.من سوم ریاضی هستم.میخواستم ببینم دانشگاه سبزوار یا نقاب یا مشهد بدون آزمون امسال جه رشته هایی رو میتونم برم و شرایط پذیرششون چی هست؟ممنون

نويسنده ديدگاه :مرضیه

سلام من خیلی خیلی به موسیقی علاقه دارم ولی اصلا نمیدونم شرایط ورود به دانشگاهش چطوریه تا حالا هم نشده که تو زمینه موسیقی آموزشی دیده باشم لطفا بهم بگید باید چکارکنم

نويسنده ديدگاه :رضا

ببخشید من ی سوال داشتم.من مدرک پیش دانشگاهیمو نگرفتم میتونم بدون کنکور وارد دانشگاه بشم

KHAMENEI KHAMENEI