14 دعا با یک استجابت - دانلود سخنرانی رائفی پور

۱۴ دعا با یک استجابت

۱ـ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور دنیا مثل قبر بزرگی است که مردگان آن ، نسل های بی شماری از فرزندان آدم و حوایند(ع )، با آرزوهای کوچک و بزرگی که به گور برده اند. خدایا! ما وارثان ماتم زده اهل قبور را با نوید برآورده شدن آسمانی ترین آرزوی آدم خاکی ـ که […]

۱ـ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

دنیا مثل قبر بزرگی است که مردگان آن ، نسل های بی شماری از فرزندان آدم و حوایند(ع )، با آرزوهای کوچک و بزرگی که به گور برده اند.

خدایا! ما وارثان ماتم زده اهل قبور را با نوید برآورده شدن آسمانی ترین آرزوی آدم خاکی ـ که سینه هایمان را سخت می فشارد ـ شاد و مسرور فرما!

خدایا! زمین ـ این قبرستان مرده آرزوهای فرزندان آدم ـ را با قدوم احیاگر آن کس که آمدنش را وعده فرموده ای ، زنده و اهل آن را سرزنده گردان !

خدایا! سال هاست ، دنیا دوستی و آرزوهای پست و کوچک دنیوی ، دل های ما را که روزگاری قدمگاه تو بوده اند، میرانده است ؛ و ما امروز مردگانی هستیم که به زندگی در قبور متحرکمان خو کرده ایم . آرزوی ، زیارت وجه زیبای خودت را، شورآفرین قلب هایمان کن !

خدایا! زبانم لال ، اگر روزی آرزوی دیدن و پابوسی امامم را به گور بردم ، منت گذار و لحظه ای او را بر مزارم عبور ده ! تا به بویش ز لحد رقص کنان برخیزم .

۲ـ اللهم اغن کل فقیر

خدایا! هر چه مال اندوزی می کنیم فقیرتر می شویم و هر چه به دنبال خواسته هایمان می رویم ، بی نیاز نمی شویم . ما را به نیاز حقیقی مان برسان و در آغوش او از همه چیز بی نیازمان کن !

خدایا! دینت را که بازیچه زبان ما بندگان هوس گردیده و در این بازی ، رنگ و بوی حقیقی اش را از دست داده ، با ظهور تجدید کننده شریعتت ، غنای دوباره بخش !

خدایا! ما را که بدون او هیچ نداریم به او که همه چیزمان است برسان !

خدایا! او را که در دولت کریمه اش هیچ فقیری نخواهد ماند، بر زمین حاکم گردان !

۳ـ اللهم اشبع کل جائع

خدایا! بی قراران زیارت آن طاووس زیبای اهل جنت را، سیراب از تماشای قامت رعنایش کن !

خدایا! ما را از دنیاطلبی سیر کن تا اشتهایی جز تماشای او که وجه زیبای توست در دل نپرورانیم .

خدایا! تا کی شاهد آن باشیم که انسان ها ـ به ظلم ـ از گرسنگی جان می دهند؟ این همه گرسنه را کس نمی تواند سیر کند، مگر او که وعده داده ای در سایه حکومتش هیچ کس گرسنه سر به بالین نگذارد.

به تمنای چشم گرسنگان ، حکومتش را در زمین برقرار گردان !

۴ـ اللهم اکس کل عریان

خدایا! بر قامت دین ، لباس سر بلندی ، بر قامت ولایت لباس حکومت ، بر قامت اولیائت لباس عزت ، بر قامت دشمنانت لباس ذلت ، بر قامت زمین لباس حیات و بر اندام دل آرای یوسف زهرا(ع ) لباس ظهور بپوشان !

خدایا! قلب ما را پیش از آنکه در سرمای غیبت ، منجمد شود، در گرمای آغوش او پناه ده !

۵ـ اللهم افض دین کل مدین

خدایا! با دستان او که کلید گنجینه های زمین و آسمانت را به او سپرده ای ، دین تمام دینداران را بپرداز!

خدایا! بودنمان را مدیون حجتت هستیم . توفیق ده تا با فدا کردن هستی مان در رکاب او، ذره ای از این دین را ادا کنیم !

خدایا! مدیون تمام نعمات توایم و برای هر نعمتی ، بی نهایت ، شکر بدهکاریم . با چه رویی از تو بخواهیم که نعمتت را بر ما تمام کنی ـ یعنی ولی ما را به ما برسانی ـ مگر اینکه بگوییم فقط اوست که می تواند شانه ما را از زیر بار این همه دین ، خالی کند.پس نعمتت را بر ما تمام کن !

۶ـ اللهم فرج عن کل مکروب

خدایا! هیچ گرهی نیست که جز با دست های او باز شود و هیچ گرهی نیست که با دست های او باز نشود.

با ظهور او گره از کار عالم بگشا!

خدایا! تنها گرفتاری و غم و اندوهمان را غیبت او قرار ده تا تنها حاجتمان فرج او باشد.

خدایا! هیچ گرهی در کار او نیست ، مگر اینکه با دست های ما بسته شده است . ما را با توفیق طاعت و کسب رضایت خودت ، موفق به گشودن گرهی کن که با دست خود بسته ایم !

خدایا! او را که از بی صاحبی ما، اندوه می خورد، با تحقق حکومتش و سروری بر ما، خشنود گردان !

۷ـ اللهم رد کل غریب

خدایا! ما را که از دامن پاک او گریخته ایم و آواره برهوت هواهای نفسانی شده ایم ، دوباره به وطنمان که آغوش اوست برگردان !

خدایا! او را که از ما رنجیده و غریبانه از شهر ما رخت بربسته و در جایی که ما نمی دانیم ، منزل گزیده است ، دوباره به دیار ما شرمندگان ظلم خویش ، باز گردان !

خدایا! این آرزوی قلبی او را که آرزوی ما نیز هست ، یعنی پاک شدن گرد غربت از چهره دین و اولیای دین هر چه زودتر به استجابت برسان !

۸ـ اللهم فک کل اسیر

خدایا! ما را از زندان تاریک و سرد خواسته های زشت نفسانی و از زندان تاریک تر و سردتر، هجران او رهایی بخش !

خدایا! غل و زنجیرهای نفس را از دست و پای عقلمان بگشا، تا نجات و آزادی را تنها در رسیدن به او بیابیم و بندگی او را اسارت نخوانیم !

خدایا! ما را پاک پاک کن و همه گناهانمان را ببخش ، تا او که زندانی پلیدی ها و گناهان ماست ، نجات یابد!

خدایا! ما را اسیر او کن تا از بند غیر او آزاد شویم !

۹ـ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

خدایا! مرا که با فسادم ، مانع ظهور او و اصلاح امور مسلمین به دست او شده ام ، اصلاح فرما!

خدایا! تنها چیزی که به صلاح ماست ، ظهور اوست و آنچه که مانع ظهور اوست ، فساد ماست و حکومت هر آنچه که غیر او یا بیگانه با اوست ـ بر ما ـ موجب فساد ماست . ما را با رهایی از سلطه دشمنان او و خدمت به نظامی که به نام اوست ، به صلاحمان ، که حکومت اوست برسان !

۱۰ـ اللهم اشف کل مریض

خدایا! هر چه زودتر او را به عیادت همه بیماران بفرست !

خدایا! ما را بیمار او کن ، تا از همه بیماری ها شفا یابیم .

خدایا! با شربت وصل او، قلب هجران کشیده ما را از آتش تب فراقش ، شفا بخش !

خدایا! با ظهور تنها امید قلب حضرت زهرا(س )! بازوان شکسته ، سینه مجروح و گونه کبودش را شفای عاجل مرحمت فرما!

۱۱ـ اللهم سد فقرنا بغناک

خدایا! ما به غیر از تو و او کسی را نداریم . احتیاج ما به او با هیچ چیز برطرف نمی شود جز به دست تو و رساندن او به ما.

خدایا! مسئلت از غیر تو و نیاز به غیر او، ما را در پرتگاه فقر افکنده است . نیاز به او را که نجات بخش ما از این سقوط و تنها مایه بی نیازی ماست ، در دل هایمان برویان !

خدایا! ما را محتاج او کن تا از غیر او بی نیاز شویم !

۱۲ـ اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک

خدایا! «گذشته » سیاهمان که بی او سپری شد. «حال » تیره ما را به «فردا»ی روشن او برسان !

خدایا «حال » ما را بی او ببین ! و روزگارمان را بدون او مپسند!

خدایا! حال و روز ما را که خالی از اوست با حال و روز خودت که پیش او و با اوست ، تغییر ده !

خدایا! او را پیش ما بفرست تا ما را پیش تو بیاورد!

۱۳ـ اللهم اقض عنا الدین

خدایا! خودت ، دین سنگین ما را به او که تحقق سروری او بر ماست ، بپرداز!

خدایا! گناهان ما غیبت او را تمدید می کند و غیبت او، دین او را برگردن ما سنگین تر می گرداند.

بر همه گناهان ما قلم عفو و مغفرت کش !

۱۴ـ و اغننا من الفقر

خدایا! شنیده ام که بعضی ها را فقیر می کنی تا متوجه تو شوند و به درگاه تو روی نیاز آورند.

ما را نه به واسطه فقر، که به واسطه او و در دولت کریمه او به بارگاه خودت بکشان !

خدایا! مرا در فقری قرار مده که نهایتش کفر است . مرا از او فقیر نکن !

مرا در فقری قرار ده که نهایتش ایمان است . مرا فقیر او کن !

خدایا! ما را با او بی نیاز کن و به او بی نیاز مکن !

خدایا! این چهارده دعای مرا که همگی یک دعا بودند، به یک استجابت که چهارده استجابت است ، برسان ! و حکومت او را که حکومت چهارده تن است ، هر چه زودتر بر زمین سایه گستر فرما!

funpatogh.com

۷ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI