رجعت چیست ؟ (قسمت اول)

قبل تر گفته بودیم که کمی مطالب با موضوعات جدید ارسال خواهیم کرد بر طبق همین حرف هم امروز قسمت اول از مقاله ای درباره مسئله ” رجعت ” را آماده کردیم . . . این سری مقالات در چند قسمت کوتاه برای راحتی شما عزیزان تهیه شده است . . . امیدواریم که مود […]

رجعت چیست؟

قبل تر گفته بودیم که کمی مطالب با موضوعات جدید ارسال خواهیم کرد بر طبق همین حرف هم امروز قسمت اول از مقاله ای درباره مسئله ” رجعت ” را آماده کردیم . . . این سری مقالات در چند قسمت کوتاه برای راحتی شما عزیزان تهیه شده است . . . امیدواریم که مود توجه قرار بگیرد !

رجعت چیست ؟!

پیش از هر چیز، باید اصل -رجعت- را شناخت . به همین جهت ، جای این سؤال است که : رجعت چیست ؟

رجعت بدین مفهوم است که : امامان خاندان وحی و رسالت علیهم السلام و انبوهی از کسانی کـه جـهـان را بـدورد گـفـتـه انـد، بـار دیگر پس از حضرت مهدی علیه السلام و پیش از شـهـادت او بـه خـواسـت خـدا و اراده حکیمانه او، بدین جهان باز می گردند و نخستین رجعت کـنـنـده حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـلام اسـت و پـس از آن وجـود گرانمایه ، همه امامان اهل بیت علیهم السلام یکی پس از دیگری . این فشرده و عصاره بحث -رجعت-.

در ایـن مـورد، روایـات بـسـیـاری رسـیده است که شمار آنها از دهها روایت می گذرد که این روایات اصل -رجعت-و ابعاد و چگونگی آن را شرح می دهد.

روزگـاری سـپـری شـده اسـت کـه عـقـیـده بـه -رجعت- گـناهی نابخشودنی و جنایتی غـیـرقـابـل گـذشـت قـلمداد گشته و مخالفان منحرف و تندروی این عقیده ، به موافقان آن یـورشـهای بی رحمانه برده و بر ضد این عقیده تاخت و تازها نموده اند، به گونه ای که گویی با کفر و مادیگری مبارزه می کنند.

ایـنـک مـا بـر آنـیـم تا این اندیشه را بر روی میز تشریح قرار دهیم و از ابعاد و حقیقت آن آگـاه شـویـم و آنـگـاه آن را بـه کـتـاب خـدا و سـنـت پـیـامـبـر و عقل عرضه داریم و بنگریم که دیدگاه قرآن و سنت و خرد سالم نسبت به این عقیده چیست ؟ آیا این اندیشه و عقیده چیزی است که در خور استهزاء و تاخت و تاز است یا نه ؟

نکاتی که لازم است در این بخش مورد بحث قرار گیرد عبارتند از:

۱ – زنده شدن مردگان در روز رستاخیز

۲ ـ آیا پیش از روز رستاخیز خداوند کسی را زنده نموده است ؟

۳ ـ قرآن و مساءله رجعت

۴ ـ رجعت در آئینه روایات

۵ ـ چه کسانی به دنیا باز می گردند؟

زنده شدن مردگان در روز رستاخیز ؟!

عـقـیـده بـه رسـتـاخـیـز و زنـده شـدن مـردگـان ، اصل خدشه ناپذیری است که از اصول دین شمرده شده است و تصور نمی کنم هیچ فردی ، مسلمان و مؤ من به قرآن و اسلام باشد و آنگاه با وجود صدها آیه قرآن و صدها روایت و دلایل مسلم عقلی ، باز هم به رستاخیز و مساءله معاد ایمان نیاورد.

ما اینک در اندیشه طرح بحث ((معاد)) نیستیم بلکه تنها به نکات مهم و خدشه ناپذیری از آن برای ورود به بحث -رجعت- اشاره می کنیم :

۱ ـ واقـعـیـت ایـن اسـت کـه تـمـامـی مـسـلمـانـان از هـر مـذهـب و گـروهـی کـه بـاشند، در این اصـل ، اتـفـاق نظر دارند که خداوند، تمامی بندگان خویش را از آغاز تا فرجام گیتی ، همه و همه ، حتی جنینهای سقط شده را، در روز رستاخیز زنده می سازد.

قرآن شریف در این مورد می فرماید:

((وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.)) (۳۵)

یعنی : و همه را برای حسابرسی گرد می آوریم و یک تن از ایشان را رها نخواهیم ساخت .

شـایـد بـسـیـاری از دیـن بـاوران و پـیـروان مـذاهـب نـیـز در ایـن اصل با مسلمانان هم عقیده و همگام باشند؛ چرا که زنده شدن مردگان به فرمان خدا و اراده او در روز رسـتـاخـیـز از دیـدگـاه مـسـلمـانـان از مسایل قطعی و تردیدناپذیر است و اگر دیـگـران آن را بـعید بشمارند هیچ مسلمانی آن را نمی تواند دور از انتظار شمرده و بدان تردید ورزد.

آری ! مـشـرکان و مادیگرایان ، برانگیخته شدن در روز رستاخیز و حساب و کتاب را انکار نموده و می گویند:

((أَ اِذَا مِتْنَا وَ کُنّا تُرَاباً وَ عِظاماً أَ اِنّا لَمَبْعُوثُونَ .)) (۳۶)

یعنی : آیا هنگامی که ما مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم ما را زنده خواهند ساخت ؟

مـا در ایـنـجـا، در فـکـر پـاسـخ گفتن به این پندار مادیگرایان نیستم بلکه تنها این سؤ ال را طـرح مـی کـنـیـم کـه زنـده شـدگـان مـردگـان در روز رسـتـاخـیـز، یـک اصل قطعی اسلامی است . اینک ، آیا خداوند قبل از رستاخیز نیز کسی را زنده ساخته است ؟

واقـعیت این است که : هر کس ایمان به معاد دارد و باور می کند که خداوند در روز رستاخیز تـمـامـی انـسـانـهـا را زنـده مـی سـازد، بـر چـنـیـن انـسـان بـا ایـمـانـی ، مشکل نیست که ایمان بدین واقعیت نیز بیاورد که خداوند بر هرکاری تواناست و می تواند برخی از بندگانش را بیافریند همانگونه که بر آفرینش دگرباره همگی آنان در روز رستاخیز تواناست .

نه خرد و اندیشه این واقعیت را ناممکن می شمارد و نه کتاب و سنت .

قرآن و….

قـرآن بـیانگر این واقعیت است که نه تنها احیای مردگان پیش از معاد ممکن است ، بلکه بـارهـا انـجـام شده است . اینک از آیاتی که برای منصفان بسنده است ، نمونه هایی را می آوریـم و حـق سـتـیزان هم که به بیان قرآن : هر آیه و معجزه ای که بنگرند، بدان ایمان نمی آورند:

((…. وَ إِن یَرَوْا کلّ ءَایَهٍ لا یُؤْمِنُوا بهَا…)) (۳۷)

نمونه آیات

۱ـ قرآن در این مورد می فرماید:

((… وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِیهَا وَ اللّهُ مخْرِجٌ مّا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کَذَلِک یُحْیِ اللّهُ الْمَوْتی وَ یُرِیکمْ آیاتِهِ لَعَلّکُمْ تَعْقِلُونَ . )) .(۳۸)

یـعـنـی : و بـه یاد آورید هنگامی را که کسی را کشتید و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید در حالی که خدا آنچه را پنهان می کردید آشکار ساخت . پس گفتیم پاره ای از آن مـقـتـول بـزنـیـد، خـدا مـردگان را اینگونه زنده می سازد و نشانه های قدرت خویش را اینگونه به شما می نمایاند.

در آیه شریفه ، روی سخن با بنی اسرائیل است ، چرا که یکی از آنان در زندگی خویش فـردی از نـزدیـکـانـش را کـشـت آنـگـاه پـیکر او را بر سر راه گروهی از گروههای بنی اسرائیل افکند و سپس همان قاتل فریبکار خودش آمد و خونخواهی نمود.

مـردم از مـوسـی پـرسـیـدنـد کـه : ((قـاتـل ایـن بـنـده خـدا کـیـسـت کـه در مـورد قاتل آن اختلاف می کنند؟))

مـوسـی فـرمـود گـاوی را بـکـشـنـد و بـا جـزئی از اجـزای آن ، مـقـتـول را بـزنـنـد و آنـگـاه کـه بـه دسـتـور آن حـضـرت عمل کردند مرده زنده شد و قاتل خویش را معرفی کرد و بار دیگر از دنیا رفت .

قـرآن پس از ترسیم این داستان شنیدنی می فرماید: ((خداوند اینگونه مردگان را زنده می سازد.))

از آیـه شـریـفـه ، ایـن واقـعـیـت دریـافـت مـی گـردد کـه خـداونـد، مـقـتـول بنی اسرائیل را در همین جهان و پیش از روز رستاخیز زنده ساخت . این نمونه ای از رجعت یا بازگشت به دنیا.

۲ـ (( أَ لَمْ تَرَ إِلی الّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أَحْیاهُمْ إِنّ اللّهَ لَذُو فَضلٍ عَلی النّاسِ وَ لَکِنّ أَکثرَ النّاسِ لا یَشکرُونَ .)) (۳۹)

یـعـنـی : آیـا آن هزاران تن را ندیده ای که از بیم مرگ از خانه های خویش بیرون رفتند؟ سپس خدا به آنان گفت : بمیرید! آنگاه همه را زنده ساخت . خداوند به مردم نعمت می دهد اما بیشتر مردم ، سپاس نعمتهای خدا را بجا نمی آورند.

تفسیر آیه :

ایـن آیـه شـریـفـه در مـورد گـروهـی از بـنـی اسـرائیـل سـخـن مـی گـویـد. آنـان دسـتـه ای بـودنـد کـه از بـیماری کشنده طاعون که در سرزمینشان پدیدار شد، از آنجا گریختند. مفسران در شمار آنان بحث دارند برخی آنان را سه هزار نفر آمار می دهند و برخی چهل هزار نفر و برخی دیگر هفتاد هزار… .

ایـنـان از وحـشـت بـیـمـاری طـاعـون ، از شهر و دیار خویش گریختند اما خداوند همه آنان و چارپایانشان را کشت ، پیکرهای آنان از هم گسیخت و اعضا و اندامهایشان متلاشی گشت .

روزی پـیـامـبـری از پـیـامـبـران خـدا از کـنار شهر و دیار و پیکرهای متلاشی شده آنان می گـذشـت کـه از خـدای توانا درخواست کرد آنان را زنده سازد و خداوند همه را زنده ساخت ، همانگونه که آیه شریفه این مطلب را به صراحت بیان می کند.

۳ـ ((أَوْ کالّذِی مَرّ عَلی قَرْیَهٍ وَ هِیَ خَاوِیَهٌ عَلی عُرُوشِهَا قَالَ أَنی یُحْیِ هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَهَ عَامٍ ثُمّ بَعَثَهُ قَالَ کمْ لَبِثْت قَالَ لَبِثْت یَوْماً أَوْ بَعْض یَوْمٍ قَالَ بَل لّبِثْت مِائَهَ عَامٍ فَانظرْ إِلی طعَامِک وَ شرابِک لَمْ یَتَسنّهْ وَ انظرْ إِلی حِمَارِک وَ لِنَجْعَلَک ءَایَهً لِّلنّاسِ وَ انظرْ إِلی الْعِظامِ کیْف نُنشِزُهَا ثُمّ نَکْسوهَا لَحْماً فَلَمّا تَبَینَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنّ اللّهَ عَلی کلّ ِ شیْ ءٍ قَدِیرٌ.)) .(۴۰)

یـعـنـی : یـا بـه مانند آنکه ـ برخی از مفسرین گفتند مراد عزیر بوده ـ به دهکده ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود، گفت : ((به حیرتم که خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد کرد.))

پـس خـداونـد او را مـی راند و پس از صد سال او را برانگیخت و زنده ساخت و بدو فرمود که : ((چند مدت درنگ نمودی ؟))

جواب داد: ((یک روز یا پاره ای از یک روز.))

خداوند فرمود: ((نه چنین است ! بلکه صد سال است ـ که به خواب مرگ افتادی ـ نظر در طعام و شراب خود بنما ـ مفسرین گفتند طعامش انگور و انجیر و شراب آب انگور بود ـ که هـنـوز تـغـیـیـر نـنـمـوده و الاغ خـود را نـیـز بـنـگـر تـا احوال بر تو معلوم شود و ما تو را حجت برای خلق قرار دهیم که امر بعثت را انکار نکنند و بنگر در استخوانهای آن که چگونه درهمش پیوسته و گوشت بر آن پوشانیم .))

چـون ایـن کـار بر او روشن و آشکار گردید گفت : ((همانا اکنون به حقیقت و یقین می دانم که خداوند بر هر چیز تواناست .))

تفسیر آیه

مـنظور ما در اینجا تفسیر کامل آیه شریفه نیست بکله ترسیم نمونه هایی است که طبق تـصـریـح قـرآن خـداونـد بـرخی از بندگانش را پیش از فرا رسیدن روز رستاخیز زنده ساخته و به این دنیا باز گردانیده است .

طـبـق آیـه شـریفه ، این پیامبری از پیامبران خداست که بر شهر و دیاری که خانه ها بر سر مردم فرو ریخته و از ساکنانش ‍ تهی بوده گذر نموده است .

آنـگـاه پـس از تـمـاشـای اسـتخوانهای متلاشی شده از خود پرسیده است که : ((براستی خداوند چگونه این مردگان را زنده خواهد ساخت ؟))

خـداونـد خـود او را بـه کـام مـرگ فـرسـتـاده و پـس از صـد سـال او را زنـده سـاخـته و ندایی از آسمان شنیده است که : ((هان ! بگو چند وقت است که خفته ای ؟))

پاسخ داده است که : ((یک روز یا پاره ای از روز.))

چـرا کـه بـامـدادی از دنـیـا رفـتـه بـود و شـامـگـاهـی پـس از یـک صـد سال بار دیگر لباس زندگی پوشیده بود به همین جهت پنداشته بود که یک روز خفته است یا نصف روز.

۴ـ ((وَ إِذْ قُلْتُمْ یامُوسی لَن نّؤْمِنَ لَک حَتی نَرَی اللّهَ جَهْرَهً. )) (۴۱)

یـعـنـی : و آنـگاه را که گفتید: ((ای موسی ! ما تا هنگامی که خدا را به آشکار نبینیم به تو ایمان نمی آوریم .)) و همچنانکه می نگریستید صاعقه شما را فرا گرفت . پس شما را پس از مردن ، زنده ساختیم شاید سپاسگزار گردید.

این داستان در دو جای از قرآن شریف آمده است ، نخست در سوره ((بقره )) که ترجمه شده و دیگر در سوره ((نساء)) که می فریاید:

((فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَهً فَأَخَذَتْهُمُ الصاعِقَهُ بِظلْمِهِمْ .)) (۴۲)

یـعـنـی : پـس گـفـتـنـد: (ای مـوسـی !) خـدا را به آشکار به ما بنمای ـ و بخاطر این سخن کفرآمیزشان ـ صاعقه آنان را فرا گرفت .

فشرده داستان این است که : یهودیان به حضرت موسی علیه السلام گفتند: (( ما به تو و رسـالت تـو ایمان نمی آوریم تا آنگاه که خدا را بطور آشکار و به چشم خود ببینیم . از این رو صاعقه آنان را گرفت و در حالی می نگریستند.

آنـگـاه آنان را پس از مرگشان بار دیگر خدای جهان آفرین برانگیخت و هر هفتاد نفر زنده شدند و بار دیگر مدتی طولانی در این جهان زندگی کردند.))

بـدینسان این آیه شریفه نشانگر گروهی است که مردند و بار دگر خدا آنان را پیش از روز قیامت زندگی بخشید.

۵ـ (( وَ رَسولاً إِلی بَنی إِسرائیلَ أَنی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَهٍ مِّن رّبِّکمْ أَنی أَخْلُقُ لَکم مِّنَ الطینِ کَهَیْئَهِ الطیرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طیرَا بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُبْرِیُ الأَکمَهَ وَ الأَبْرَص وَ أُحْیِ الْمَوْتی بِإِذْنِ اللّهِ …)) (۴۳)

یـعـنـی : و او را بـه رسـالت بسوی بنی اسرائیل می فرستد که او به آنان می گوید: ((مـن از جـانـب پـروردگـارتـان آمـده ام . مـن بـرایـتـان از گل چیزی چون پرنده می سازم و در آن می دمم ، پس به اذن خدا پرنده ای می شود؛ و کور مادر زاد و برص ‍ گرفته را شفا می بخشم و به فرمان خدا مرده را زنده می کنم …))

جریان حضرت عیسی علیه السلام و احیای مردگان بدست او در دو سوره از قرآن آمده است : نخست در سوره آل عمران ـ که ذکر شد ـ و دیگر در سوره مائده که می فرماید:

((… وَ إِذْ تخْلُقُ مِنَ الطینِ کَهَیْئَهِ الطیرِ بِإِذْنی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طیرَا بِإِذْنی وَ تُبرِیُ الأَکمَهَ وَ الأَبْرَص بِإِذْنی وَ إِذْ تخْرِجُ الْمَوْتی بِإِذْنی …)) (۴۴)

یعنی : و آنگاه که به فرمان من ، از گل چون پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به اذن من پرنده ای می شد و کور مادر زاد و پیسی گرفته را به اذن من شفا می دادی و آنگاه که مردگان را به اذن من زنده می ساختی …

در ایـن دو آیه شریفه ، این واقعیت آمده است که : حضرت عیس علیه السلام مردگان را به اذن خدا و در پرتو قدرت او زنده می ساخت تا آنجا که در تاریخ آمده است که : ((فرزند حـضـرت نـوح عـلیـه السـلام سـام را، بـا وجـود گذشت قرنها از مردنش ، زنده ساخت .))) (۴۵)

بـه هـر حـال مـنـظـور از تـرسـیـم ایـن آیات پنجگانه بیان این واقعیت است که خدای جهان آفـریـن شـمـاری از مـردگان را به دعای حضرت عیسی علیه السلام پیش از فرا رسیدن رستاخیز زنده ساخت .

آری ! خـوانـنده گرامی ! این واقعیت روشن و روشنگر را تنها به عنوان نمونه برای زنده شـدن مـردگـان پـیـش از قیامت و وقوع این حقیقت ترسیم کردیم و فکر نمی کنیم هیچکس در صراحت آیات پیرامون موضوع مورد بحث بتواند تردید کند.

اینک نگرشی بر روایات

روایـاتـی کـه بـیانگر زنده شدن مردگان پیش از فرا رسید رستاخیز باشد، بسیار است و بر سه بخش قابل تقسیم می باشند:

۱ـ انـبـوه روایتی که از زنده شدن مردگان بدست پیامبران گذشته سخن می گوید و این دسته بسیار است .

۲ـ دسـته دیگر روایاتی است که تصریح می کند که به دعای خالصانه پیامبر(ص ) و به دست او مردگانی زنده شدند.

۳ـ و روایاتی که نشانگر آن است که بر اثر دعای برخی از امامان معصوم علیهم السلام برخی مردگان زنده شدند، که ما برای رعایت اختصار، از آوردن نمونه های می گذریم .

آری ! خـوانـنـد عـزیـز! ایـن سـه دسـتـه روایـات هـر کـدام دلیل بر امکان رجعت و زنده شدن برخی از مردگان پیش از روز رستاخیز است

گرد آوری : تیم ظهور۱۲

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :Mehraboun

سلام
تشکر از مطلب زیباتون .
فقط یه سوال برای من پیش اومده ، آیا در آن زمان قاتلین امامان ما و کفار و یا حتی اسامه بلادن یا صدام و هیتلر و … هم زنده میشوند . به تعبیری در صحبت های شما که گفتید : “امامان خاندان وحی و رسالت علیهم السلام و انبوهی از کسانی کـه جـهـان را بـدورد گـفـتـه انـد، بـار دیگر پس از حضرت مهدی علیه السلام و پیش از شـهـادت او بـه خـواسـت خـدا و اراده حکیمانه او، بدین جهان باز می گردند ” ، آیا این رجهت و رستاخیز شامل آن دسته آدمهای بدکار ، گناهکار و … نیز می شود ؟

سلام باتشکر ازشما اجرتون با آقا

http://behtrin.blogfa.com/post-34.aspx

نويسنده ديدگاه :Mehraboun

سلام
آقا دستتون درد نکنه , دیگه نظر ما رو حذف میکنید .
نا سلامتی یه سوال از شما پرسیده بودیما .
اصلا انتظار چنین کاری را نداشتم , احتمالا که انشاءالله اشتباهی حذف شده باشه .
به هر حال احترام به بازدید کننده واجبه و مخصوصا اگه کسی باشه که نظر بی خودی نمی زاره !.
تازشم نظر من چیز خاصی توش نبود .
انقدر به سایت شما علاقمند شدم (و هستم)که هر دفعه که میام در نظرسنجی شرکت میکنم و تا پست بعدی که تو سایت قرار بدید , شاید روزی ۵۰ بار بیشتر به سایتتون سر بزنم و منتظرم نقد بعدیتون راجع به چیه .
به هر حال من باز از کلیه زحمات شما کمال تشکر را دارم .

سلام ” Mehraboun ” …
اگر توهین نکنید مطمن باشید حذف نمیکنیم . این سایت حتی نقد های بسیار تند برخی کاربران خودش رو حذف نکرده . از شما هم ممنونیم فقط سیستم طوری هست که بعد از ارسال نظر باید منتظر تایید مدیر باشید که الان میبینید تایید کردیم در سایت قرار داره

نويسنده ديدگاه :داریوش

سلام…
تمامی پست های این سایت بسیار زیبا و جالب و با تحقیق انجام شده.
اما در مسائل ماسونی هم یک سری افراد دارند وارد میشوند که این مسائل را مثل”ظهور نزدیک است” جلوه میدهند.خداشاهده روزی که نقد فیلم سن پطرزبورگ را در این سایت دیدم فقط و فقط تاسف خوردم.بنده خودم با چند کانون تخصصی مهدویت و دانشگاه ها همکاری دارم.اما بعضی وقت ها مطالبی در سایت ها میبینم که اصلا باور نکردنیه.حاج امیر به خدا من دوست دارم.بیشتر دقت کن.دست دشمن سوژه نده.
یا (سید) علی!

نويسنده ديدگاه :سلام

تغییر جهت به موقعی بود
کش دار کردن مسائل از ارزش و اعتبار آنها می کاهد
http://toshe.ir

نويسنده ديدگاه :Mehraboun

سلام امیر جان
توهین چی چیه من که خدمتتون عرض کردم روزی بالای ۵۰ بار به سایت شما سر میزنم و منتظر مطلب جدید هستم ، من برای شما سربازان امام زمان (عج) یه حساب دیگه ایی پیش خودم باز کردم .
ولی دیروز وقتی مطلب را باز کردم که دوباره مرور کنم دیدم نظرم نیست . البته نظرم سوالی بود . که امروز دیدم من اشتباه میکردم و حذف نشد بود .
اگر مقدوره جوابش را یا راهنمایی در خصوص اون بفرمائید .

شبکه اجتماعی “هیات مجازی پیروان امام زمان (عج)” راه اندازی شد.

با سلام من شما رو لینک کردن لطفا شما هم منو با عنوان ***Power_On*** و با آدرس http://www.poweron.cov.ir لینک کنید.

باتشکر

نويسنده ديدگاه :کامران

با سلام واقعا دست مریزاد از خداوند بزرگ خواهان توفیق برای شما عزیزان دارم نا امید نشوید

نويسنده ديدگاه :mosi

در مورد عروسی سلطنتی مطلب بدید،تو عکسا دیدم که قسمتی که عروس و داماد گذر میکردن زمینش شطرنجی بود

به Mehraboun
بله دوست خوبم
عده ای از بدکاران هم در زمان رجعت به دنیا برخواهند گشت تا عدل علوی رو در مورد خباثتهاشون بچشند.
این وبلاگ مطالب خوبی در مورد رجعت داره مثلا
http://andiseh57.parsiblog.com/Posts/100/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7/

نويسنده ديدگاه :saleh

سلام
میخواستم یه چیزی بهت بگم که تا حالا هیچکس بهت نگفته ما دیگه راه فراری نداریم به هرکی میگی بابا این شیطان پرستها کل دنیا رو گرفتن میگن ول کن به ماچه میگم بابا ماتوچاهی افتادیم که دیگه راه فرار نداریم میگن برو دیوانه! همه توگوششون پنبه گذاشتن اصلا نمیخوان فقط ۱دقیقه فکر کنن فقط میخوان راحت باشن وحال کنن شاید توهم به درد من رسیده باشی….
.
.
.
.
.
.
خدا می بیند……..

نويسنده ديدگاه :fereshte

با سلام من یهسوال داشتم با توجه به متن خودتون فرمودین :امامان خاندان وحی و رسالت علیهم السلام و انبوهی از کسانی کـه جـهـان را بـدورد گـفـتـه انـد، بـار دیگر پس از حضرت مهدی علیه السلام و پیش از شـهـادت او بـه خـواسـت خـدا و اراده حکیمانه او، بدین جهان باز می گردند.ولی نشانه هایی که فرمودین برای قبل از ظهور امام عصر هستن!پس یعنی ممکنه که دوباره زنده شدن انسانها قبل از ظهور رخ بده ؟ یعنی ممکنه ما هم بعد از مرگ زنده بشیم ؟

KHAMENEI KHAMENEI