مدیرانی مشترک دولت های احمدی نژاد و روحانی - دانلود سخنرانی رائفی پور

مدیرانی مشترک دولت های احمدی نژاد و روحانی

با پایان گرفتن دوران ریاست جمهوری یک دولت و تغییر رئیس جمهور و آغاز دولت جدید همواره مدیران اجرایی زیادی با تشخیص و سلیقه

با پایان گرفتن دوران ریاست جمهوری یک دولت و تغییر رئیس جمهور و آغاز دولت جدید همواره مدیران اجرایی زیادی با تشخیص و سلیقه

۲۲ فروردین ۱۳۹۵ | پیوندک |

__(Comments are closed.,'kubrick')