قصد ازدواج دارید ؟ بخوانید !

قصد ازدواج دارید ؟ بخوانید !

اگر قصد ازدواج دارید بخوانید در ھمسر گزینی وسواس به خرج ندھید؛ سعی کنید با دیده اغماض عوامل مختلف را بررسی کنید. به گزارش برنا،اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ که فقط در ازدواج و طلاق مختارید، بنابراین ازدواج را نباید سرسری گرفت […]

اگر قصد ازدواج دارید بخوانید

در ھمسر گزینی وسواس به خرج ندھید؛ سعی کنید با دیده اغماض عوامل مختلف را بررسی کنید.

به گزارش برنا،اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ که فقط در ازدواج و طلاق مختارید، بنابراین ازدواج را نباید سرسری گرفت بلکه باید با مطالعه و براساس معیارھای حقیقی ھمسر را انتخاب کرد. در ادامه به برخی نکات اساسی که در انتخاب همسر باید مد نظر قرار داد نگاهی می اندازیم:

-خانواده ھر دو نفراز نظر فرھنگی و سنت ھای رایج نزدیک به ھم باشند.

-تا سر حد امکان، تمکن مالی دو خانواده متناسب با یکدیگر باشد.

-اگر ھر دو نفر اھل یک شھر نیستید حداقل در سایر زمینه ھا و آداب و رسوم نزدیک به
ھم باشید.

-دیدگاه ھای دو خانواده از نظر مذھبی – سیاسی – اجتماعی و معاشرت نزدیک به ھم
باشند.

-در خانواده دو طرف پدرسالاری یا مادرسالاری به صورت مطلق وجود نداشته باشد.

-از نظر میزان تحصیلات، اختلاف فاحش نداشته باشید.

-در انتخاب محل سکونت یا محل کار اختلاف سلیقه نداشته باشید.

-از نظر طرز تفکر و اندیشه اجتماعی به ھم نزدیک باشید.

-دیدگاھتان نسبت به زندگی تقریبا یکسان باشد.

-تفاوت ھای شخصیتی و خصوصیت ھای رفتاری فاحشی نداشته باشید.

-دارای دیدگاه ھای سیاسی گرایش ھای اعتقادی و افق ھای فکری نزدیک به ھم
باشید.

-ھر دو نفر استقلال رأی داشته باشید؛ یعنی شخصاً در امو ر زندگی تصمیم بگیرید نه بر اساس دھن بینی و تقلید از دیگران.

-از نظر تفکرات مذھبی در دو قطب مخالف ھم نباشید که این مورد بسیار مسئله ساز
است.

البته باید یادآور شد داشتن اختلافاتی در موارد اشاره شده گرچه زندگی را سخت می‌کند و امکان تفاھم را به حداقل می رساند ولی به شرطی که طرفین اھل تغییر، رشد، تکامل و پیشرفت باشند، ھمزیستی را غیر ممکن نمی سازد.

توصیه روانشناسان و مشاوران به آنهایی که قصد ازدواج دارند

– در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نکنید. این امر را با بررسی و تحقیق انجام دھید.

-در ھمسر گزینی وسواس به خرج ندھید؛ سعی کنید با دیده اغماض عوامل مختلف
را بررسی و تصمیم گیری کنید.

-چنانچه پدر و مادر و خانواده ھای وابسته، سختگیری کنند برای متقاعد کردن آنھا از
مشاور خانواده کمک بگیرید.

-از ازدواج تحمیلی خودداری کنید.

-در انتخاب ھمسر پس از بررسی معیارھای طرف مقابل، وضعیت خود را با وی مقایسه کنید و در صورت ھماھنگی تصمیم گیری نمایی د. بدون توجه به شرایط خود انتخاب ایده آلی نکنید.

-در انتخاب ھمسر از پدر و مادر و خویشاوندان خود نظرخواھی کنید ولی مواظب باشید چون به علت عدم تخصص ممکن است نظر آنان تحت تأثیر معیارھای خاص مناسب نباشد. حتماً با مشاور واجد شرایط مشورت کنید.

-برای شناخت ھمسر از ھر دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده نمایید و حتماً
قبل از خواستگاری، به طور مستقیم، از طریق مشاھده گفت و شنود، از او شناخت پیدا
کنید

۷ آبان ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI