پوستر تبلیغاتی ایت الله خامنه ای در انتخابات +عکس

پوستر تبلیغاتی ایت الله خامنه ای در انتخابات +عکس

امروز پوستر جالبی از تبلیغات رهبری انقلاب برای انتخابات ریاست جمهوری دیدم که به نظرم جای تامل زیادی دارد.
در این پوستر همان طور که میبینید نوشته شده: “حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت میکند و هدایت ذهن مردم را بر عهده میگیرد.

هر چند نمیدانم این جمله از چه کسی روی پوستر چاپ شده اما به احتمال قوی نقل قولی از آیت الله خامنهای است که در آن برهه زمانی، یعنی اواسط دهه ۶۰ مبنا و ذات حکومت اسلامی را “تفکر و هدایت ذهن” دانستهاند.
این تقدم فکر و اندیشه بر تجربه گرایی که محصول سیطره اندیشه پوزیتیویستی بر گروهکها از جمله نهضتآزادی، مجاهدین و جبهه ملی بود از این حیث جلب توجه میکند که امروز همین آقایان عرفیگرای برآمده از سکولاریسم خشن الحادی در تناسب دین و ایدئولوژی، شعار اندیشهورزی میدهند و جریان مقابل را متهم به اقتدارگرایی عملی و ذهنی میکنند بیآنکه نیمنگاهی به گذشته سیاه خود در تجسم گرایی صرف برای جوانان بیاندازند.
این پوستر قدیم زمانی بودن اندیشهورزی و همچنین قائلیت رهبری به افزایش تفکر در مردم را نشان میدهد در برههای که خط سهایها حیات خود و انقلاب را در فضای بسته عقلی میدانستند و راه اندیشه را بسته و یا آن را همچون دین کانالیزه به مردم منتقل میکردند.
واینجاست که کلام شلایر ماخر در خصوص خیانت بزرگتر دزدان اندیشه به بشر نسبت به کشتار دست جمعی مردم عینیت پیدا میکند.

۱۷ دی ۱۳۸۹ | |