عکس کسی که سر میرزا کوچک خان را برید !!!

عکس کسی که سر میرزا کوچک خان را برید !!!


رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.

۱۴ بهمن ۱۳۸۹ | |